Primarul Bacăului, Romeo Stavarache, trimis în judecată de DNA. Edilul este acuzat de tentativă la abuz în serviciu


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați

1. MUNTIANU GHEORGHE, la data faptelor şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :
– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 acte materiale);
– uz de fals
– conflict de interese,

2. PIRCU GAVRIL, la data faptelor director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în prezent şef serviciu la Serviciul Patrimoniu, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :
– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

3. STAVARACHE ROMEO, primar al municipiului Bacău, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de :
– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (3 acte materiale)

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În calitate de şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, inculpatul Muntianu Gheorghe şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, repartizându-şi o locuinţă din fondul locativ de stat aflată în administrarea Consiliului Local Bacău (apartament în municipiul Bacău), în vederea achiziţionării acesteia. Prin aceasta, funcționarul urmărea obţinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achiziţionarea unui apartament la un preţ derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului fiind oprite.

Concret, la data de 13 iunie 2008, a întocmit şi semnat documentul prin care şi-a repartizat, în vederea închirierii, un apartament compus din 2 camere situat în Bacău, locuinţă din fondul locativ de stat. Aceasta, în condiţiile în care, Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care să-i fie repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat.

La aceeași dată, și-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinţe, confirmând că îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobată, în împrejurările în care, la cerere, nu erau ataşate documente care să ateste venitul obţinut şi, mai mult, nu îndeplinea condiţia de venit pentru accesul la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, prevăzută de lege.

În aceeași zi, în calitate de director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, Pircu Gavril a semnat pentru subalternului său, inculpatul Muntianu Gheorghe, repartiţia apartamentului sus menționat, iar Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău a aprobat-o. Aceasta, în condiţiile în care Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care inculpatului Muntianu Gheorghe să-i fi fost repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat.

În baza înscrisurilor menționate, la data de 01.08.2008, între Municipiul Bacău, prin primar, şi inculpat a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect locuinţa menţionată anterior. Astfel, inculpatul a obţinut un folos material pentru sine, constând în folosirea locuinţei, în perioada 01.08.2008- 30.09.2012.

Ulterior, Muntianu Gheorghe a formulat și o cerere de cumpărare a apartamentului înregistrată la Primăria Bacău la 06.01.2009, la care a depus o adeverinţă, fără dată, emisă de o Asociaţie de Proprietari. În cuprinsul acestui înscris se menţionează, în mod nereal, că Muntianu Gheorghe nu are debite, deşi în perioada respectivă acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinţa a fost folosită în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de cumpărare a locuinţei.

La data de 25 februarie 2009, Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău, a aprobat încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuinţa anterior menţionată, ca urmare a solicitării formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe în cadrul audienţelor, deşi cererea acestuia nu fusese verificată de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, iar la cerere nu au fost anexate înscrisurile care dovedeau calitatea de chiriaş şi îndeplinirea obligaţiilor rezultate din această calitate.

Toate acţiunile inculpatului Muntianu Gheorghe au fost subsumate scopului urmărit de acesta, respectiv cumpărarea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Bacău, la un preţ derizoriu. Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză. Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

În perioada 2006-2009, inculpaţii Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău, Muntianu Gheorghe, şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au repartizat în mod nelegal o locuinţă din fondul locativ de stat inculpatului Muntianu Gheorghe în vederea închirierii şi, ulterior, a achiziţionării acesteia. Îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obţinerea, de către inculpatul Muntianu Gheorghe, a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de două camere situat în Bacău.

Începând cu 01.03.2006, inculpatul Muntianu Gheorghe a fost angajat în cadrul Primăriei municipiului Bacău, iniţial în funcţia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeană, iar ulterior în funcţia de şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei patrimoniu. Inculpatul Muntianu Gheorghe a îndeplinit această din urmă funcţie până la data de 29.12.2009.

La data de 30.12.2005, s-a înregistrat la Primăria municipiului Bacău cererea formulată de inculpatul Muntianu Gheorghe prin care solicita aprobarea repartizării unei locuinţe sociale din fondul primăriei.

La cererea formulată inculpatul a anexat mai multe înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitării rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe nu a depus adeverinţă/declaraţie de venit şi acte doveditoare, deşi nivelul venitului este condiţia esenţială pentru accesul la locuinţă socială. În lipsa îndeplinirii acestei condiţii, cererea nu ar fi trebuit analizată, în sensul stabilirii punctajului, în baza criteriilor de diferenţiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului Muntianu Gheorghe a fost verificată de o persoană din Serviciul integrare europeană din cadrul Primăriei municipiului Bacău, care a întocmit şi punctajul, conform criteriilor prevăzute de legislaţia anterior invocată, stabilind că cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.

Cererea apare ca fiind verificată la data de 16.01.2006, însă printre actele supuse verificării este şi declaraţia autentificată la data de 07.07.2006 la un birou notarial din Bacău prin care inculpatul declară pe proprie răspundere că nu a deţinut, nu deţine şi nu a înstrăinat locuinţă proprietate privată sau din fondul locativ de stat. Rezultă aşadar, că cererea formulată de Muntianu Gheorghe a fost verificată în luna iulie 2006.

În ceea ce priveşte condiţia legală privind accesul la locuinţă socială (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau după caz pe persoană), conform înscrisurilor comunicate de instituțiile de la care acesta a realizat venituri, inculpatul a obţinut venituri cu mult mai mari decât cele prevăzute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuință socială.

La data de 20.07.2006, în calitate de şef serviciu, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat referatul prin care a înaintat Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe constituită conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumită şi Comisie socială), tabelul cu persoanele care solicită locuinţe, cu un număr de 68 înregistrări. În referat se menţionează că dosarele au fost verificate şi sunt complete.

În anexa referatului este menţionat solicitantul Muntianu Gheorghe. Cele 68 de solicitări au fost analizate de comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale în şedinţa din data de 20.07.2006, propunându-se aprobarea listei cu anumite menţiuni.
În vederea adoptării hotărârii consiliului local, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe menţionând că pentru toate cele 68 de solicitări „sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea unei locuinţe începând cu anul 2007”. În baza acestor documente, prin HCL nr.208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominală cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al municipiului Bacău începând cu anul 2007. În anexă, parte integrantă din hotărâre, era înscris inculpatul Muntianu Gheorghe.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că prin HCL nr.208/2006 s-a aprobat lista nominală (tabelul cu solicitanţii, în ordine alfabetică) a persoanelor îndreptăţite să primească o locuinţă, fără a fi întocmită o listă de prioritate (tabelul cu solicitanţii în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut) de către comisia socială, nici anterior şi nici ulterior adoptării acestei hotărâri. Rezultă aşadar că cele 68 de persoane aveau doar o vocaţie şi nu un drept pentru repartizarea unei locuinţe, dreptul urmând a fi stabilit doar după întocmirea listei de prioritate, în baza punctajului obţinut şi a disponibilităţii unor astfel de locuinţe, şi numai prin hotărâre de consiliu local.

Şi în anul 2007, Consiliul Local Bacău a adoptat trei hotărâri prin care a aprobat liste cu persoane îndreptăţite să primească o locuinţă), fără a fi întocmite liste de priorităţi. Dintr-o adresă a Primăriei Municipiului Bacău, rezultă că nu s-a stabilit o ordine de prioritate întrucât nu au fost finalizate construcţiile de locuinţe sociale care ar fi urmat să fie repartizate.

Ordinea de prioritate a solicitărilor de locuinţe a fost întocmită la nivelul primăriei abia la sfârşitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitările (1435 de cereri) iar în şedinţa comisiei din data de 05.11.2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinţe solicitanţilor, în ordinea descrescătoare a punctajului, până la limita punctajului de 57. În lista nominală a solicitanţilor, la poziţia 892, este înscris inculpatul Muntianu Gheorghe cu un punctaj de 45 (în fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuinţelor sociale în număr de 104 apartamente, persoanelor şi familiilor din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă socială, fiind prevăzute atât persoanele/familiile care au întrunit punctajul de 57 puncte, cât şi repartizarea efectivă a unei locuinţe, prin stabilirea locaţiei acesteia.

Deşi nu îndeplinea condiţiile de acces la o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, la data de 20.03.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat audienţă la primarul municipiului, inculpatul Romeo Stavarache, fiind primit de acesta.
Din registrul de audienţă rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat o locuinţă, iar la modul cum a fost soluţionată solicitarea se menţionează „ de acord în limita posibilităţilor”. Ulterior, printr-o notă internă, se comunică de la Cabinet primar către Direcţia patrimoniu că la şedinţa de audienţe acordate de dl. primar Romeo Stavarache în data de 20.03.2008 „s-a aprobat repartiţia unei locuinţe în limita posibilităţilor”.

În evidenţele primăriei, la data de 28.05.2008 nu erau locuinţe sociale libere, dar existau 8 locuinţe libere din fondul locativ, 2 locuinţe ANL şi 3 locuinţe naţionalizate. Ulterior, la data de 13.06.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit repartiţia prin care propune încheierea contractului de închiriere pentru un apartament compus din 2 camere, pentru familia Muntianu Gheorghe compusă din o persoană. În cuprinsul documentului se specifică că repartiţia se face în baza notei interne menționate.

Repartiţia este semnată de inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitate de şef Serviciu administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi de inculpatul Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu, şi este aprobată de inculpatul Stavarache Romeo, în calitate de primar. Locuinţa anterior menţionată este proprietatea Municipiului Bacău şi are regimul unei locuinţe din fondul locativ vechi de stat (construită înainte de 1989, recuperată de primărie prin părăsirea locuinţei de către fostul chiriaş). Din declaraţia dată de inculpatul Muntianu Gheorghe rezultă că alegerea locaţiei a fost făcută personal, având acces la lista cu imobilele libere aflate la dispoziţia primăriei.

Prin cererea înregistrată la data de 01.08.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat aprobarea încheierii contractului de închiriere a locuinţei repartizate (fără completarea spaţiilor libere privind identificarea acestei locuinţe) anexând următoarele, între altele, o declaraţie notarială (nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat nicio locuinţă) şi o adeverinţă de salariat. În acest din urmă înscris emis de Primăria municipiului Bacău este salariul tarifar, iar rubrica privind câştigul mediu din ultimele 12 luni nu este completată. În august 2007- iulie 2008, Muntianu Gheorghe a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militară de serviciu, astfel că acesta nu îndeplinea condiţia legală, respectiv criteriile de acces la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, nici măcar prin raportare doar la veniturile obţinute în calitate de salariat al primăriei.

Inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitatea sa de şef de serviciu, a verificat propria cerere având ca obiect încheierea contractului de închiriere prin rezoluţia „verificat” şi semnătură. În aceeaşi zi, 01.08.2008 a fost încheiat contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi inculpatul Muntianu Gheorghe pentru un apartament de două camere. La data de 06.01.2009, inculpatul Muntianu Gheorghe a formulat cerere pentru cumpărarea apartamentului respectiv, menţionând în cerere că are domiciliul la această adresă.

La data de 25.02.2009, la cererea sa verbală, Muntianu Gheorghe a fost primit în audienţă de către inculpatul Stavarache Romeo, deşi nu era înscris pe lista solicitanţilor de audienţă. Audienţele au fost consemnate în registrul special al primăriei. Referitor la Muntianu Gheorghe, rubrica „modul cum a fost soluţionat cazul” este modificată prin suprascriere, anterior fiind înscris „Da” iar în prezent existând menţiunea „De analizat legalitatea şi hot în comisia socială”.

La cererea de cumpărare a apartamentului, inculpatul Muntianu Gheorghe a anexat:

– declaraţia autentificată că nu a înstrăinat şi nu deţine locuinţă proprietate personală
– adeverinţa a unei Asociaţii de Proprietari, nedatată, în care se menţionează că Muntianu Gheorghe nu are debit la asociaţie;
– certificat de la Primăria municipiului Bacău – Direcţia de impozite şi Taxe Locale din data de 30.03.2009 (figurează în evidenţe fără bunuri impozabile);
– copia cărţii de identitate pe verso-ul căreia este menţionată reşedinţa vizată de acesta, începând cu data de 18.03.3009.

Înscrisurile depuse de inculpatul Muntianu Gheorghe pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor pentru cumpărarea locuinţei sunt ulterioare aprobării cererii de achiziţionare a apartamentului de către inculpatul Stavarache Romeo. În plus, din adresa Asociaţiei de Proprietari rezultă că la apartamentul respectiv se acumulaseră datorii. În consecinţă, a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi Muntianu Gheorghe având ca obiect apartamentul vizat de Muntianu Gheorghe. Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.

Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.  Acesta din urmă nu a mai intrat în posesia apartamentului pe motiv că formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demarării cercetărilor din prezenta cauză. Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere a apartamentului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.

*Sursa: Comunicat DNA

Citește despre caz o anchetă jurnalistică publicată, în 2009, AICI

Comenteaza prin Facebook
Fiti la curent cu ultimele stiri din judetul Bacau. Urmariti Bacau.NET si pe Google News

18 comentarii

 1. Cati nu fac abuz in serviciu sau cati ar trebui anchetati? Macat el ,fata de altii, a facut ceva in oras. Prin alte orase e dezastru. Oricum sunt multe de spus. E doar o parere asta…

 2. Cred ca mai bine de jumatate din bacaoani ar trebui sa fie numiti pupincuristi pt ca au incredere in primar si il sustin, pe buna dreptate! Ce sa zic…ma regasesc si eu in aceasta jumatate, dar nu mi-e rusine, pt ca vad foarte bine ce fel de om este primarul Bacaului prin realizarile aduse acestui oras. Lucruri rele gasim sa atribuim oricui, putem inventa daca nu avem.
  Asa cum este si acest dosar fabricat pt domnul primar care a venit la „momentul potrivit”. Daca tot candideaza la europarlamantare trebuia sa i strice imaginea in vreun fel…nu credeti?
  Voi astia nepupincuristi, sunteti de-a dreptul ipocriti daca vreti sa va creada cineva ca sunteti simpli cetateni ai orasului, sunteti doar obiectivi si nu sunteti implicati in vre-un fel in viata politica! Cititi-va notitele si treceti la scris!

 3. Nici nu a iesit bine PNL-ul de la guvernare si justitia este PSD-ul.Dosar fabricat, e trist sa vezi cum un om de valoarea lui Romeo Stavarache este acuzat de tentativa de abuz in serviciu.Oare Basescu nu trebuia arestat ca si a atribuit casa din Mihailesti, Ponta plagiatorul nu trebuie arestat?cum sa anchetezi un om pentru un lucru ce nu a avut loc ?da, il anchetezi,pentru ca partidul comunist vrea sa.si reintre in rol.Imi pare rau pentru dl.primar Romeo Stavarache,pentru noi toti,sincer,mi-e mila de cei care nu inteleg ce mod mizerabil are psd-ul de a defaima orice urma de demnitate,valoare umana,etc.nu uitati ca acesti comunisti se urasc si intre ei,ei nu urasc doar anumite tipuri de oameni,ei urasc tot ce e bun si frumos.Daca primarul ar fi dorit sa castige ceva pe ascuns,ar fi facut.o de mult,cate proiecte nu a realizat si le.a si finalizat.a modernizat bacaul domnilor,aduceti-va aminte ca 35% din oras nu avea apa curenta,curent,asfalt,era o mocirla.din cate proiecte au fost realizate,oare nu putea sa faca mismasuri?insa,nu le.a facut.asta se pedepseste.DEMNITATEA DE A.TI IUBI TARA!

 4. din pacate nu este singurul de care trebuie sa scapam.daca ar fi sa o luam pe drept nu cred ca locul oricarui personaj din conducerea primariei sau a consiliului judetean este in libertate.daca benea si stavarache ar merge la puscarie,cei care vor veni vor fi cu bagare de seama si poate vor face mai mult pentru judet decat pentru ei

 5. bogdanele,felicitari pt stire,vad ca au si reactionat pupincuristii lui stavarache,ca nu-I adevarat ca-i o facatura a procurorilor,ca primarul nu este vinovat.nimeni nu se intreaba de ce treneaza acest caz din 2007.va spun eu.fiindca pina recent seful DNA Bacau a fost humulescu din p neamt sustinut de stavarache si de titi apostol cumatrul lui stavarache directorul agentiei de dezv NE (dovedit recent manglitorul fondurilor europene si condamnat la 2 ani de inchisoare).in ultima perioada au fost repuse pe rol dosarele lui stavarache de altfel foarte multe si foarte grave,asa ca in perioada urmatoare ,bacauanii vor afla adevarata fata a celui pe care l-au ales.in ceea ce priveste acordarea de locuinte primarul trebuie sa raspunda cum a acordat locuinte ANL si sociale cu dosare false unor pupincuristi si apropiati ,viceprimarului sustac ,progeniturii lui ilie birzu,producatorilor de la televiziunea lui goian,sebi sufariu si ionut avram si multi altii ,asta in conditiile in care cei indreptatiti sa primeasca (vreo 6000 de bacauani) stau pe listele de asteptare.acum stavarache mai are tupeul sa faca conferinta de presa si sa ceara procurorilor sa dezminta escrocheriile lui.in perioada urmatoare va avea mari surprise.

  • Auzi Piticul , .. mai bine de at?t nu se putea spune …. F?CUT nesim?it este acest ro mica stavarache
   Mai spune Cum se lauda pe fb cu lucr?rile f?cute de el
   ; din bani lui personali ;
   Mai zile Cum nici o firma din Bac?u nu a c??tigat o licita?ie pentru sp?larea de bani ( m? refer la pavelele puse de o firma
   din suceava)
   sa nu mai vb Cum a c??tigat o firma fara experien?? din Vrancea licita?ia pentru asfaltarea str?zilor din Bac?u
   (se chinuie de trei s?pt?m?ni sa asfalteze strada mioritei)
   ?I VOI PUPINCURISTI vorbi?i ca este ceva politic????
   S? V? FIE RU?INE C?ND ANUL TRECUT PESTE O MIE DE OAMENI AU FACUT CUNO?TIN?? CU ?OMAJUL
   C?ND DE FAPT ?N MARE PARTE FIRMELE B?C?UANE AR FI TRECUT S? MUNCEASC? ?N BAC?U

   • Prietene esti in alta lume.. Nici nu stii pe ce lume traiesti .
    1. oamenii au cunoscut somajul ca asa e situatia economica , nu in BACAU , in TOATA LUMEA . Eu personal am dat afara 4 oameni si asta nu din cauza autoritatilor locale.
    2. Habar nu ai cum se desfasoara o licitatie , cine are dreptul sa participe , si cine decide castigatoarea .
    3. Decat sa scrii comentarii pe net , mai bine te duci dumneata la biblioteca , mai citesti o carte , mai faci un curs si poate mai intelegi si tu lumea in care traiesti
    p.s. pun pariu ca pe vremea raposatului erai primul la coada la mici in parc .
    O seara cat mai frumoasa !!

 6. Trebuie pusa altfel problema:De ce se face mediatizat tocmai acum? Se apropie cumva alegerile europarlamentare si avem contracandiati?Sau sunt lichele care vor partea lor…Bac?ul in ultimii ani, a avansat din toate punctele de vedere: economic, infrastructur?, educa?ie s.a…nu v? l?sa?i p?c?li?i!

 7. Miroase de la distanta a dosar fabricat la comanda , pentru aruncarea cu noroi in imaginea primarului inainte de alegerile europarlamentare ; o mizerie care sigur se va repeta si la toamna . Cu asta se ocupa DNA . Nu realizati inca lucrul asta ???

 8. Tr?im intr-o tara condusa de procurori ?i care instrumenteaz? dosare politice. Am citit comunicatul DNA-ului ?i chiar din acest comunicat, ??i dai seama ca primarul e nevinovat ?i ca este de fapt o presiune politica

 9. Dosar facut de „procurori” exact de dragul justificarii mandatelor lor de „procurori DNA”, oameni care cat de curand trebuie „promovati” pentru munca exemplara depusa in 6-7 ani de cand freaca dosarul prezentat. Si cum putea sa fie mai bine pentru ei, daca nu bagand primaru cap de lista la „vinovati” „inculpati” si etc.

  culmea e ca pentru „tentativa de abuz in serviciu” nu aveai de ce sa fii condamnat (dupa vechiul cod-acum naiba mai stie), e ca si cum „te-ai gandit sa faci un abuz si intre timp nu l-ai mai facut” . Dar DNA are lege speciala in tara asta si chiar daca nu primarul a semnat, ci altcineva imputernicit, el vinovat si raspunzator, de parca sta non-stop sa verifice ce semneaza si cum oricine din primarie. si aduceti-va aminte ce VICEPRIMARI avea Bacaul in 2008 inainte de alegerile locale.

 10. Mi se pare un dosar facut ca sa i afecteze imaginea, daca cititi, veti observa ca apartamentul nici macar nu s a v?ndut. Ma asteptam ca dna-ul sa se ocupe de altii care intr adevar sunt corupti, nu de un primar care chiar face cava pt bc.

  • zii te rog frumos lui stavarache,asta care te plateste sa lansezi cometarii pupicuriste,sa nu isi mai bata joc de bacauani prin transformarea politiei locale in mafie si umilirea sistematica a celor care stau la cele 3(trei) ghisee deschise la taxe si impozite.
   Despre drumuri nu ii zi nimic!

Lasa un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.