Primaria Bacau organizeaza concurs pentru sef sectie la Spatii Verzi si inspector la Biroul Administrativ

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea la Directia Salubrizare, Agrement, Parcuri a  posturilor contractuale  vacante –  perioada nedeterminata de :

                1 . Sef Sectie Spatii Verzi  – 1 post

Condiţii  de participare la concurs:

– nivelul studiilor :   studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul agronomiei;

– vechime necesara ocuparii postului –  7  ani in specialitatea studiilor ;

           Atributii conform Fisei Postului in organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii Sectiei Spatii Verzi;

 • răspunde de activitatea zilnică a muncitorilor din secţie;
 • răspunde de aplicarea şi respectarea, până în cele mai mici amănunte a actelor normative ce stabilesc norme pentru gospodărirea, întreţinerea şi menţinerea aspectului estetic al municipiului;
 • intocmeste documentatia de executie pentru amenajarea noilor spatii verzi din municipiu si raspunde de executarea lucrarilor contractate sau efectuate in redie proprie
 • raspunde de sistematizarea si intretinerea spatiilor verzi, a plantatiilor aferente acestora, din sectorul repartizat;
 • prezinta propuneri si documentatia de executie pentru amenajarea noilor spatii verzi din municipiu;
 • intocmeste pana la data de 1 ale lunii urmatoare, pontajul oamenilor din subordine si pana la data de 5, situatiile de lucrari executate in luna precedenta;
 • raspunde de executatea datelor cuprinse in documentele privind decontarea lucrarilor executate
 • raspunde de intretinerea spatiilor verzi pe sezoane de lucru, organizeaza aprovizioneaza materialului dendro-floricol a punctelor de lucru
 • răspunde de calitatea lucrărilor efectuate şi aplicarea corectă a tehnologiilor de lucru;
 • se preocupă permanent şi propune idei pentru decorarea spaţiilor şi zonelor din municipiu;
 • urmăreşte permanent modul cum se desfăşoară lucrările executate în regie proprie, asigurând asistenţa tehnică necesară, cât şi aprovizionarea punctelor de

 

 

 • lucru cu materiale şi utilaje, în vederea realizării la timp şi de calitate a lucrărilor;
 • răspunde de buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor din dotarea secţiei, a materialului saditor si a masei lemnoase
 • răspunde de rezolvarea tuturor problemelor subordonaţilor, de organizarea corespunzătoare a activităţilor zilnice;
 • în extrasezon, se preocupă de probleme de deszăpezire si combaterea poleiului, inclusiv coordoneaza activitatea de confectionat ghirlande cetina si impodobit festiv.
 • rezolvă în termenele stabilite de lege, cererile, sesizările, reclamaţiile şi propunerile cetăţenilor, date spre rezolvare;
 • îndeplineşte şi alte sarcini în domeniul respectiv, de competenţă, ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de directorul direcţiei şi conducerea Primăriei;
 • răspunde de problemele P.S.I. ale secţiei;
 • acţionează în limita sarcinilor primite de la Primar, Viceprimar sau directorul direcţiei;
 • răspunde în faţa directorului direcţiei, care coordonează activitatea direcţiei;
 • răspunde de executarea în termen şi de calitate a lucrărilor din cadrul secţiei;
 • răspunde de exactitatea datelor cuprinse în documentele privind decontarea lucrărilor efectuate;
 • ajută personalul din subordine să-şi organizeze şi să planifice judicios activitatea, controlând şi analizând modul cum îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu;
 • răspunde de prelucrarea şi respectarea legilor care privesc activitatea secţiei;
 • întocmeşte lunar şi ori de câte ori este nevoie procese verbale de recepţie a lucrărilor;
 • răspunde de respectarea disciplinei muncitorilor la locul de muncă;
 • răspunde de întocmirea şi transmiterea programelor de lucru pe campanii şi semestre;
 • asigură păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei;
 • asigură respectarea normelor SSM la nivelul Sectiei Spatii Verzi, face instruirea personalului din subordine, pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, ori de câte ori este nevoie;
 • în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, are urmatoarele atributii si raspunderi: sa utilizeze corect aparatura din dotare, sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protective,  sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana, sa coopereze cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru:  a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, asigurarea ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri, sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatilei in vigoare;
 • aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului în cadrul activității pe care o desfășoară.
 • asigura aplicare Sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie. Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfășoară.
 • are obligaţia să ia măsurile necesare pentru :

– a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

– b) prevenirea riscurilor profesionale ;

– c) informarea şi instruirea lucrătorilor ;

– d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare

securităţii şi sănătăţii în muncă.,

 1. Inspector de specialitate grad II la Biroul Administrativ si receptie lucrari

Condiţii  de participare la concurs:

– nivelul studiilor : studii superioare in domeniul stiintei ingineresti cu specializari in; ingineria autovehiculelor, inginerie mecanica, inginerie industriala specializarea tehnologia constructiilor de masini

– vechime necesara ocuparii postului –  1  an in specialitatea studiilor ;

           Atributii conform Fisei Postului

 • gestionarea parcului auto al DSAP
 • asigurarea condiţiilor tehnice de funcţionare a parcului,
 • asigurarea respectării cadrului legal de desfăşurare a activităţilor specifice

 

 • asigură centralizarea documentelor privind consumurile de materiale şi carburanți pentru desfăşurarea activităților ;
 • centralizează şi urmăreşte costurile de producție şi asigură înregistrarea bunurilor şi materialelor rezultate ;
 • întocmeşte caiete de sarcini şi documentații în vederea achiziției de bunuri, servicii şi lucrări aferente activităților din cadrul Directiei
 • răspunde de buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor, echipamentelor şi spațiilor din dotarea directiei urmărind permanent starea de funcționare, modul de utilizare al acestora.
 • urmăreşte respectarea prevederilor contractuale în derularea contractelor de lucrări, servicii, sau achiziția de bunuri a căror urmărire îi este repartizată;
 • asigură verificarea activităților specifice, înaintând constatări şi propuneri şefilor ierarhici ;
 • acţionează şi răspunde în limita fişei postului şi a sarcinilor primite şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de seful ierarhic, directorul direcţiei şi conducerea Primăriei;
 • asigură păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei;
 • asigură respectarea normelor SSM la nivelul Biroului Administrativ şi Recepție Lucrări. face instruirea personalului din cadrul biroului, pe linie de protecţie a muncii, situatii de urgenta, ori de câte ori este nevoie;
 • în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, are urmatoarele atributii si raspunderi: sa utilizeze corect aparatura din dotare, sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protective,  sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana, sa coopereze cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru:  a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, asigurarea ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri, sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatilei in vigoare;
 • asigura aplicare Sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie

 

 • aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului în cadrul activității pe care o desfășoară.
 • asigura aplicare Sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie. Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfășoară.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisa  31.07.2019 ora 10,00 la sediul  Directiei Salubrizare, Agrement,Parcuri

–  interviu în data de  05.08.2019,   la sediul  Directiei Salubrizare, Agrement, Parcuri

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afisare ( 10.07.2019 – 23.07.2019),  la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei.

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here