Primaria Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistenti

Municipiul Bacău organizează in conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical generalist în cadrul cabinetelor de medicină şcolară, dupa cum urmeaza :

– 2 posturi de asistent medical pe o perioadă nedeterminată, vacante si bugetate existente in reteaua de cabinete medicale scolare, la Cabinetul Medical de la Gradinita cu Program Prelungit nr.21 si Cabinetul Medical de la Liceul Tehnologic “Dumitru Mangeron”.

– 1 post de asistent medical, vacant si bugetat existent in reteaua de cabinete medicale scolare, pe o perioadă  determinată de pana 31.08.2020, la Cabinetul Medical de la Scoala “Mihai Dragan”.

 1. Conditii de participare:
 • Studii: şcoala postliceala sanitară, fara conditii de vechime.

II.Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente :

– cerere de înscriere la concurs, cu specificarea tipului postului pentru care se concurează, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare(se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs);

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat,diploma postliceala);

–  copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;

 • aviz/adeverinta eliberata ade O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

 • dosar cu sina

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

III.Conditii generale si specifice de participare la concurs:

Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011 :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. studii

Asistent medical generalist – studii postliceale

IV.Probele stabilite pentru concurs :

 • proba scrisa(sinteza)
 • interviu

V.Mentiuni :    

 1. Bibliografia, legislatia si tematica de concurs, sunt prevazute in anexele la prezentul „Anunt de concurs” si afisate la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe site ul www.municipiulbacau.ro
 2. Termenul de depunere dosare pentru concurs este 12.02.2020-27.02.2020 ora 16.00
 3. Data afisarii selectiei de dosare 28.02.2020.
 4. Data limita de depunere contestatii privind selectia de dosare 02.03.2020.
 5. Data afisarii rezultatului contestatiilor privind sectia de dosare 03.03.2020.

6.Proba scrisă va avea loc în data de 04.03.2020, ora 10.00  în  sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145;

 1. Afişarea rezultatelor la proba scrisă în data de 05.03.2020 ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău;
 2. Depunerea eventualelor contestaţii până la data de 06.03.2020, ora 10.00 la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;
 3. Afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii în data de 09.03.2020, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro
 4. Susţinerea interviului va avea loc în data de 10.03.2020, ora 10.00, în  sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau, Calea Alexandru Safran nr.145.
 5. Afişarea rezultatelor finale în data de 11.03.2020, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro

12.Candidaţii declaraţi admişi sunt încadraţi, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor finale obţinute, pe posturile pentru care au candidat. Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă.

13.La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul postului pentru care a candidat.

          Relaţii suplimentare le obţineţi la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, telefon 0234/510072, int. 28 și pe site-ul instituției- www.municipiulbacau.ro

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here