Primaria Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de asistent medical generalist

Municipiul Bacău organizează in conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de asistent medical generalist în cadrul cabinetelor de medicină şcolară, dupa cum urmeaza :

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

– 4 posturi asistent medical generalist, perioadă nedeterminată

– 2 posturi asistent medical generalist, perioadă determinată de pana la 2 ani.

 1. Conditii de participare:
 • Studii: şcoala postliceala sanitară

II.Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs, cu specificarea tipului postului pentru care se concurează, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare(se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs);

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

–  copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;

 • aviz/adeverinta eliberata ade O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

 • dosar cu sina

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare le obţineţi la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, telefon 0234/510072, int. 28.

III.Conditii generale si specifice de participare la concurs:

Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011 :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. studii

Asistent medical generalist – studii postliceale

IV.Probele stabilite pentru concurs :

 • proba scrisa(sinteza)
 • interviu

V.Mentiuni :    

1.Bibliografia, legislatia si tematica de concurs, sunt prevazute in anexele la prezentul „Anunt de concurs” si afisate la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe site ul  www.municipiulbacau.ro

2.Termenul  de depunere dosare pentru concurs este 30.09.2019-11.10.2019 ora 14.00 pentru posturile pe perioada nedeterminata si 30.09.2019-04.10.2019  pentru posturile pe perioada determinata.

3.Data afisarii selectiei de dosare 14.10.2019 pentru posturile pe perioada nedeterminata si 07.10.2019  pentru posturile pe perioada determinata

4.Data limita de depunere contestatii privind selectia de dosare 15.10.2019 pentru posturile pe perioada nedeterminata 08.10.2019 pentru posturile pe perioada determinata

5.Data afisarii rezultatului contestatiilor privind sectia de dosare 16.10.2019 pentru posturile pe perioada nedeterminata 09.10.2019  pentru posturile pe perioada determinata

6.Proba scrisă va avea loc în data de 21.10.2019, ora 10.00  în  sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145;

 1. Afişarea rezultatelor la proba scrisă în data de 22.10.2019 ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău;
 2. Depunerea eventualelor contestaţii până la data de 23.10.2019, ora 10.00 la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

9.Afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii în data de 24.10.2019, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro

10.Susţinerea  interviului va avea loc în data de 28.10.2019, ora 10.00,  în  sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau, Calea Alexandru Safran nr.145.

11.Afişarea rezultatelor finale în data de 29.10.2019, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro

12.Candidaţii declaraţi admişi sunt încadraţi, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor finale obţinute, pe posturile pentru care au candidat. Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă.

13.La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul postului pentru care a candidat.

Relaţii suplimentare le obţineţi la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, telefon 0234/510072, int. 28 și pe site-ul instituției- www.municipiulbacau.ro

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here