Postul de manager al Spitalului Județean Bacău se scoate la concurs | Ce criterii trebuie îndeplinite

0

Consiliul de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Bacău, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 699/14.09.2023 prin care se aprobă Regulamenul de organizare și desfășurare a concursului.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău, din Mun. Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău, Amfiteatrul Maternității, et. IV.

Concursul se va desfășura în două etape, astfel:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Calendarul de desfășurare al concursului este:
22.09.2023 – Data publicării anunțului la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului www.spitaluljudeteanbacau.ro, în cotidianul ,, Viața Medicală”, pe portalul ,,posturi.gov.ro”, precum si pe pagina de internet a Ministerului Sănătății la secțiunea ,, concurs manageri”
16.10.2023, în intervalul orar 10.00 – 14.00 – Vizitarea spitalului de către candidații interesați, însoțiți de directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău
24.10.2023 ora 15.00 – Termen limită de depunere a dosarelor se face la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău, sau in sistem electronic la adresa de e-mail a spitalului: [email protected].
27.10.2023 ora 15.00 – Termen limită de verificarea dosarelor de concurs
27.10.2023 ora 15.00 – Data afișării rezultatului selecției dosarelor la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău și pe pagina de internet a spitalului: www.spitaluljudeteanbacau.ro
30.10.2023 ora 15.00 – Termen limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor
01.11.2023 ora 15.00 – Termen limită de soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor
01.11.2023 ora 15.00 – Data afisării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor
30.10.2023 – 03.11.2023 ora 10.00 – Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: [email protected]
30.10.2023 – 06.11.2023 ora 10.00 – Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: [email protected]
01.11.2023 ora 15.50 – Termen limită de publicare a proiectelor de management pe site-ul spitalului
31.10.2023 – 06.11.2023 ora 10.00 – Confirmarea intenției de participare de pe adresa de e-mail: [email protected], (în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare).
07.11.2023 ora 10.00 – Data susținerii publice a proiectului de management
08.11.2023 -Termen limită a afișării rezultatului susținerii publice a proiectului de management(în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, în funcție de numărul de participanți).
09.11.2023 – Termen limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management(în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor).
13.11.2023 ora 10.00 – Termen limită de solutionare a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management
13.11.2023 ora 12.00 – Data afișării rezultatelor finale

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) candidatul trebuie sa fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
b) trebuie să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
Dosarele de concurs se depun sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău, sau in sistem electronic la adresa de mail a [email protected], cu conditia prezentarii documentelor originale pentru certificarea „conform cu originalul”, la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău, până la data-limită stabilită în anunțul de concursși trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) curriculum vitae, model comun european;
e) copia certificată pentru conformitate a carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îşi exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) adeverința medicală din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
j) proiectul de management realizat de candidat;
k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 16.10.2023, în intervalul orar 10.00 – 14.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Orice persoană interesată, cu precizarea numelui și prenumelui, poate să își manifeste intentia de a participa la susținerea publică a proiectului de management si poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, la adresa de email [email protected] (în perioada 30.10.2023 – 03.11.2023, ora 10.00).

Anuntul de concurs, temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului vor fi afisate la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău și pe site-ul unității www.spitaluljudeteanbacau.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0234.534.000/1604 la Secretariatul Consiliului de Administrație sau pe email [email protected].


Fiti la curent cu ultimele stiri din Bacau. Urmariti Bacau.net si pe Google News

Lasa un comentariu mai jos:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.