Cum începe noul an școlar 2022-2023 în județul Bacău (date statistice)


Rețeaua școlară:

La nivelul județului Bacău, rețeaua școlară pentru anul școlar 2022 – 2023 este formată din 192 de unități cu personalitate juridică (dintre care 101 în mediul urban și 91 în mediul rural), respectiv: Inspectoratul Școlar Județean, 184 unități de învățământ de masă, 2 cluburi sportive școlare, Palatul Copiilor, Casa Corpului Didactic, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Centrul Județean de Excelență și o Comisie din cadrul Universității             „Vasile Alecsandri”. Din cele 192 de unități cu personalitate juridică, 172 sunt de stat și 20 private (13 grădinițe, 5 școli postliceale sanitare, o școală primară-americană și un liceu teoretic). Instituțiile de învățământ de stat cu personalitate juridică au în structură 307 unități arondate (75 în mediul urban și 232 în mediul rural).

            Statistici în creșe/grădinițe/învățământ primar/gimnazial/liceal/profesional

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste de la 0 la 3 ani în educația timpurie antepreșcolară (creșe), în anul școlar 2022-2023 au fost propuse 36 de grupe cu 654 de locuri în municipiile Bacău, Onești, Moinești și orașul Comănești, după cum urmează: Creșa nr. 3 Bacău (95 locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău; Creșa nr. 9 Bacău (75 de locuri), unitate de învățământ arondată Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău; Creșa „Letea” Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău;

Creșa nr. 19 Bacău (55 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău; Creșa nr. 4 Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „George Bacovia” Bacău; Creșa nr. 6 Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău; Creșa nr. 1 Onești (69 de locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale „Ghiță Mocanu” Onești; Creșa „Primii pași” Moinești (100 de locuri), unitate publică de învățământ cu personalitate juridică, în administrarea U.A.T Moinești și Creșa nr. 1 Comănești (35 de locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești.

Pentru anul școlar 2022-2023, au fost propuse 800 de grupe de grădiniță (de stat și privat) pentru circa 15.300 de preșcolari (din care 250 de grupe mici pentru aproximativ 4.700 de preșcolari). În învățământul primar sunt peste 27.400 de elevi, din care în cele 281 de clase pregătitoare s-au înscris aproximativ 5.100 de elevi.

În învățământul gimnazial sunt peste 24.200 de elevi, alți 17.650 în cel liceal zi, seral, frecvență redusă și peste 4.400 în învățământul profesional.

            Admitere în învățământul liceal:

            Planul de școlarizare, în admiterea în învăţământul liceal, aprobat pentru noul an școlar, este de 145 de clase cu 3.562 de locuri. Au fost admişi în liceele şi colegiile băcăuane 3.479 de elevi (absolvenţi de gimnaziu), din care 2.132 pe filiera teoretică şi 1.347 pe filiera tehnologică. Au aplicat și au fost admiși în liceele din județul Bacău, prin repartizare computerizată, și 57 de candidați care au absolvit gimnaziul în alte județe (Brașov, Iași, Galați, Neamț, Suceava, Vrancea, Vaslui). Alți 398 de elevi au fost admiși în învăţământul vocaţional, dar și 38 de elevi de etnie rromă şi 27 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES). Sunt și 27 de absolvenţi de gimnaziu din judeţul Bacău care au ales cariera militară, fiind admişi în liceele de profil din ţară.

Pe învăţământ profesional/dual planul de şcolarizare aprobat este de 68 de clase cu 1.624 de locuri. În total au fost înscriși 1.033 de elevi în învăţământul profesional de stat și 146 în învăţământul dual.

În baza ordinelor comune ale Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Românilor de Pretutindeni, valabile și în acest an școlar, privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, se adaugă încă 82 de elevi din Republica Moldova, care au primit aprobare de şcolarizare în județul Bacău, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă. Dintre aceștia, 58 sunt pe învățământ liceal și 4 pe cel profesional, pentru clasa a IX-a, și 20 pe învățământ liceal, pentru clasa a X-a.

De asemenea, pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, s-au alocat 84 de locuri de clasa a IX-a, la Colegiul „N.V.Karpen” Bacău, iar pentru învățământ cu frevcență-seral, 2 clase la Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Liceul Tehnologic, ambele din Oneşti, pentru clasa a IX-a, și alte 3 clase la Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Liceul Tehnologic, ambele din Oneşti, dar și la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, pentru clasa a XI-a (an de început).

Mobilitatea personalului didactic:

Începând cu luna ianuarie 2022 s-au constituit posturile/catedrele pentru anul școlar 2022-2023, s-au încadrat titularii și s-au vacantat posturile, ulterior a urmat o serie de etape pentru titulari (completarea de normă, soluționarea restrângerilor de activitate, pretransferuri la cerere), ocupări pentru angajare pe durata viabilității posturilor/catedrelor și continuitatea personalului angajat pe perioadă determinată care au obținut note peste 7 (șapte) la examenul de titularizare. Posturile rămase neocupate au fost publicate pentru a fi ocupate la examenul național de Titularizare 2022, unde au fost înscriși 835 de candidați, dar s-au prezentat doar 744 dintre ei. În centrele de evaluare au fost notate numai 662 de lucrări, întrucât 81 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, iar lucrarea unui candidat a fost anulată pentru nerespectarea metodologiei. Rata finală de promovare (note peste 5) a fost 85%, iar procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații înscriși în județul Bacău care au susținut proba scrisă, după contestații, a fost de 55%. Repartizarea candidaților pe posturile/catedrele didactice de predare vacante/rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată /determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, s-a realizat în ședințe organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău începând cu data de 29 iulie. Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au fost 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile complete vacante/ rezervate și incomplete vacante/rezervate.

În ceea ce privește dezvoltarea resursei umane, la examenul de obținere a gradului didactic Definitivat în sesiunea 2022 au fost înscriși 241 de candidați și 232 admiși pentru a susține proba scrisă, dintre care 222 de candidați s-au și prezentat. După soluționarea contestațiilor, procentul final de promovabilitate a fost de 77,5%, peste media națională care este de 73,82%. 

Asigurarea de manuale școlare:

Ca în fiecare an, asigurarea de manuale școlare în unitățile de învățământ preuniversitar se face prin achiziție de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, dar și prin comenzi onorate în mod gratuit de către Ministerul Educației. Achiziția directă de către ISJ se face doar pentru fondul de carte necesar la nivel liceal, respectiv clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, iar comenzile prin aplicațiile ME pentru celelalte clase, respectiv I-VIII. Pentru achiziţia de manuale şcolare, anul acesta Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a primit de la Ministerul Educației suma de 312.451 lei, din care s-au cumpărat manualele pentru anii de studiu din liceu de la editurile aprobate de Ministerul Educaţiei, care au și tipărit aceste cărți școlare.

Procesul de distribuire de manuale școlare s-a făcut în baza comenzilor care au venit de la nivelul școlilor, în baza aplicațiilor deschise încă din lunile februarie-martie 2022.

Ca noutate, începând cu acest an școlar, 2022-2023, sunt schimbate toate manualele de clasa a V-a, care sunt editate după programe noi, ceea ce înseamnă că toți elevii care vor intra în acest an în învățământul gimnazial, aproximativ 5.900 la nivelul județului Bacău, vor primi integral manuale noi la toate disciplinele de studiu.

În total, comenzile de manuale școlare pentru anul acesta se ridică la circa 220.000 de bucăți, iar dintre acestea, peste 95% au fost deja primite și livrate către școli. Mai sunt de finalizat comenzile pentru manualele de tiraj mic.

Burse „Euro 200” și „Bani de liceu”

Pentru acest nou an școlar, beneficiari ai Programului „Euro 200” în județul Bacău sunt în total 46 de elevi. Programul național vine în sprijinul acelor elevi cu posibilități financiare reduse, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie, în vederea achiziţionării de calculatoare. Este un program care se derulează începând cu anul 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro, eliberat sub forma unor bonuri valorice, pentru achiziţionarea unui calculator personal nou și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Prin Programul național „Bani de liceu”, derulat tot de Ministerul Educației, este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal care provin din familii defavorizate în vederea continuării/finalizării studiilor. Începând cu anul școlar 2018-2019, suma acordată fiecărui beneficiar este de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală. În cadrul programului social „Bani de liceu”, care se va derula și în acest an, elevii primesc bursa lunară pe tot parcursul anului școlar. Dosarele din acest program se vor depune după începerea anului școlar, iar ulterior se va stabili și numărul final al beneficiarilor din tot județul Bacău.

Structura anului şcolar 2022-2023 (conform Ordinul ministrului Educaţiei Nr. 3505/2022):

Anul școlar 2022-2023 este structurat astfel:

• cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

• vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

• cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

• vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

• cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023, la decizia ISJ Bacău;

• vacanță: o săptămână, la decizia ISJ Bacău, în perioada 20-26 februarie 2023;

• cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023,  la decizia ISJ Bacău;

• vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

            • cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

• vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației – și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la

decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). Prin excepție, la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate acestor două programe se organizează activități de instruire practică.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educației.

Comunicat de presa ISJ Bacau

Comenteaza prin Facebook
Fiti la curent cu ultimele stiri din judetul Bacau. Urmariti Bacau.NET si pe Google News

Lasa un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.