Comuna Colonesti organizeaza concurs pentru 4 locuri de munca, intr-un proiect de incluziune-sociala

Unitatea Administrativ – Teritorială Colonesti, Judeţul Bacău cu sediul în comuna Colonesti judetul Bacău organizează concurs/examen în vederea ocupării a 4 posturi vacante- perioadă determinată, funcții contractuale, până la data de 31.12.2023, în afara organigramei, conform HCL nr. 42/ 05.08.2021, în cadrul proiectului ” Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” , finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Program Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor după cum urmează:

   

1 post –  normă întreagă -Coordonator centru comunitar integrat (CCI)  – nivelul de calificare/experiență profesională: studii medii (studiile superioare în științe sociale, administrative sau similar constituie un avantaj), experiență profesională de 1 an.

1 post – normă întreagăExpert tehnic unitate locală de coordonare (ULC) – studii medii (diploma de licență sau master in sociologie, științe politice, administrație publică, drept, științe sociale sau alt domeniu conex constituie un avantaj), experiență de minim 1 an de lucru în proiecte, experiență în activități de voluntariat și/sau lucrul cu tineri/copii, experiență în lucrul cu autoritățile publice locale și/sau organizații neguvernamentale

1 postnormă întreagă –  Educator – – ajustarea criteriilor de selecție după cum urmează:

studii medii (studiile medii de specialitate sau studiile universitare constituie un avantaj)

experiență profesională de minim 1 an în domeniu și/sau practică în domeniu

1 postnormă întreagăPersonal de întreținere (îngrijitoare) – studii corespunzătoare postului

– experiență în întreținerea curățeniei spațiilor publice

Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Colonești, județul Bacău in data de 16.11.2021 selecția dosarelor – orele 10, respectiv 18.11.2021 – interviul – orele 10.

Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare

Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere-tip anexa nr.1)

Curriculum vitae, în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină

Copie a actului de identitate sau după caz a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii

Diploma de absolvirea studiilor liceale cu bacalaureat

Copii ale adeverințelor/diplomelor/certificatelor care atestă participarea la diferite forme de specializare/formare continuă

Documente care atestă vechimea în muncă,

copie carnet de muncă ( dacă este cazul )

adeverințe privind vechimea în muncă

document care atesta vechimea in specialitatea studiilor

 recomandări , etc

alte documente

Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta până cel târziu la termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură.

Certificat de intergritate comportamentală

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării activității de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor din dosar (anexa nr.2)

Declarație de confidențialitate și privind protecția datelor cu caracter personal (anexa nr.3)

Declarație de disponibilitate privind timpul alocat activităților din cadrul proiectului (anexa nr.4)

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului   la avizierul UAT Colonești și pe site-ul comunei Colonești, în perioada  02-15.11.2021.

Bibliografia, condițiile şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediul Primăriei comunei Colonești Judeţul Bacău şi pe pagina de internet a autoritații publice la adresa www. primaria-colonesti.ro, relații suplimentare la tel. 0234/287600, mobil 0752243855 – consilier principal Cristea Florin, e-mail comunacolonești@yahoo.com.

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here