Anunt privind angajare ASISTENT ADMINISTRATIV GAL

ASOCIATIA
Grup Actiune Locala “INOVARE SI DEZVOLTARE DURABILA” Bacau
(GAL IDD BACAU)

ANUNTA

Avand in vedere prevederile:

Regulamentul de organizare si functionare al GAL IDD BACAU;
Ordonanta nr.26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor actualizata 2017;
Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017.

Asociatia GAL IDD BACAU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale, pe durata determinata de trei luni cu jumatate de norma, avand posibilitatea de prelungire in situatia identificarii unei surse de finantare in vederea functionarii administrative, pentru pozitia de ASISTENT ADMINISTRATIV GAL.

Conditii generale de participare la concurs:

Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale uniunii europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
Are capacitate deplina de exercitiu;
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent administrativ GAL:

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu economic/administratie publica;
Studii/specializari: in domeniile management public/proiecte, elaborari strategii, atestate cu diplome/certificari;
Minimum 1 an de experienta in accesare finantari nationale sau/ si europene;
Cunoasterea unei limbi straini de circulatie internationala;
Cunostinte avansate de operare PC;
Capacitate de planificare, capacitate de analiza si sinteza.

 

Atributii principale:

Durata muncii: 4 ore pe zi;
Contract pe durata determinata, cu posibilitate de prelungire in situatia identificarii de surse de finantare;
Sprijina activitatea managerului GAL, din punct de vedere administrativ;
Comunica si informeaza permanent membrii Adunarii Generale a Asociatilor, Comitetului Director (CD) al GAL, precum si mass-media si publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presa si afise in zonele de interes (in spatiile administratiei locale, in zona marginalizata si in centrul orasului), alaturi de managerul GAL;
Indeplineste toate atributiile prevazute in Ghidul Conditii Specifice privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Etapa a II-a a mecanismului DLRC.
Concursul consta in selectie de CV si interviu si se organizeaza la sediul GAL IDD BACAU, in incinta SC Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau SA, Calea dr. Alexandru Safran, nr 145, Bacau, in data de 16.11. 2017, cu incepere de la ora 11.00- Interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in zilele lucratoare din perioada 06.11.2017- 10.11.2017 la adresa: Ionita Sandu Sturza, nr. 1, camera 11 (fosta Biblioteca Judeteana Bacau), persoana de contact Gheorghe Andronic, tel: 0733680513, email: iddgalbacau@gmail.com.
Continut dosar:
Cerere de inscriere la concurs;
CV europass;
Copie CI (candidatul va prezenta documentul in original si va lasa spre conformare o copie);
Diplome studii in copie conform cu originalul (in acest caz candidatul va prezenta documentele in original si va lasa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial;
Documente care sa ateste vechimea si specialitatea in munca (candidatul va prezenta documentul in original si va lasa spre conformare o copie);
Adeverinta medicala apt pentru munca, original, eliberata cu cel mult 6 luni inainte de data concursului;
Cazier judiciar, original sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are cazier si aducerea acestuia pana la interviu;
Declaratie de disponibilitate pentru 4 ore/zi pentru activitatile GAL IDD BACAU;
Scrisoare de intentie.

 

Lipsa oricarui document mai sus mentionat se considera motiv administrativ de respingere a candidaturii.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
06 noiembrie – 10 noiembrie 2017 – Depunere dosare intre orele 10.00-15.00;
13 noiembrie 2017 – Afisare rezultate selectie dosare, ora 12.00;
14 noiembrie 2017 – Depunere contestatii, intre 10.00 si 15.00;
15 noiembrie 2017 – Solutionare contestatii selectie dosare;
16 noiembrie 2017 – cu incepere de la ora 10.00, proba interviu;
17 noiembrie 2017 – Afisare rezultate interviu, ora 10.00;
20 noiembrie 2017 – Depunere contestatii, intre 10.00 si 15.00;
21 noiembrie 2017 – Solutionare contestatii si afisare rezultate finale, ora 10.00.

 

BIBLIOGRAFIE:

Ordonanta nr. 25/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor actualizata 2017;
Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017;
O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 aprobate prin HG nr. 93/2016;
Ghidul Conditii Generale pentru POCU 2014 – 2020;
Ghidul Conditii Specifice privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Etapa a II-a a mecanismului DLRC;
Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila Municipiului Bacau; https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2017/05/01-analiza_etapa1_sidu-bacaua_rev-2.pdf

 

 

Lasa un comentariu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here