Anunt de interes public : Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău.

          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 16.12.2019.

          Vă anunţăm că în data de 17.12.2019, ora 11.00 va avea loc o dezbatere publică a proiectului de hotărâre menționat anterior în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău.

          Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003.

            Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 12899 din 09.12.2019.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 12758/ 04.12.2019

                                                                                        PROIECT AVIZAT

                                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL

                                                                                              MUNICIPIULUI BACĂU

                                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere:

– Referatul nr. 286891/ 21.10.2019 al Directiei Economice – Taxe și Impozite, cu propuneri privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău;

– Studiul de impact nr. 12756/ 04.12.2019 și nota de fundamentare nr. 12757/ 04.12.2019 ale Directiei Economice – Taxe și Impozite;

– Expunerea de motive nr. 12759/ 04.12.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

– Raportul  compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

– HCL nr. 426/ 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ;

– Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, modificată și completată;

– Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.  –  Se stabileşte, în sensul menținerii la nivelul anului 2019, taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcţia economică, Director adjunct-Impozite şi Taxe Locale, Direcţia Salubrizare Agrement Parcuri, Direcţia Pieţelor, Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii, Direcţia Administrare Baze Sportive, Direcţia Publică de Evidenţă a  Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport, Compartimentul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul Şef, Biroul Autorizaţii în Construcţii şi Urbanism, Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat, Compartimentul Evidenţă Contracte, Serviciul Stare Civilă, Registrul Agricol, CIC, Poliţia Municipiului Bacău.

 

Art. 3. – Prezenta hotǎrâre se va aplica începând cu  data de 1 ianuarie 2020 si se va  comunica Primarului Municipiului Bacău, tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

 

Art. 4. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului – Judetul Bacau.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Anexa nr. 1  la HCL   nr. ……. din ……….. 2019

 

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău

pentru anul 2020

 

 

               Pct. 1 – Serviciul public de salubrizare funcţionează în cadrul Direcţiei de Servicii Publice cu activităţi ce sunt stabilite de către direcţia respectivă prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Pentru funcţionarea acestui serviciu, se stabileşte taxa specială denumită  “taxă de salubrizare”.

Pct. 2 – Taxa de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi nemenajere, pentru întreţinerea şi crearea de zone de agrement şi spaţii verzi, precum şi pentru curaţenia pe  drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

               Persoanele fizice care deţin locuinţe pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătoreşti, de expertiză) care au sediul, sedii secundare sub diferite forme (sucursale, agenții, filiale, punct de lucru) sau desfăşoară activităţi în municipiul Bacău şi persoanele juridice care au sediul, sedii secundare sub diferite forme (sucursale, agenții, filiale, punct de lucru), sau desfăşoară activităţi în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Pct. 3 – Taxa se datorează de către toţi posesorii de locuinţă din municipiul Bacau, precum şi de către persoanele fizice din alte judeţe sau din alte state care deţin proprietăţi sub forma unor locuinţe pe teritoriul municipiului Bacau.

Pct. 4 – Întreprinderile familiale au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în funcţie de numărul de membri.

Întreprinderile individuale şi persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în funcţie de numărul de persoane angajate (indiferent de tipul de contract).

În cazul în care întreprinderea individuală  sau persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acestora (administratori), pentru lunile  in care desfasoara activitate.

Pct. 5 – Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătoreşti, de expertiză), precum şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de salubrizare.

Pct. 6 – Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât şi pentru persoanele juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare este 31.03.2020.

În cazul persoanelor juridice calculul taxei de salubrizare se face pentru persoanele angajate care desfăşoară activitate minim 10 zile/lună, indiferent de numărul de ore lucrate.

La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii rectificative.

Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării aparute.

Pct. 7 – În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, de la asociațiile de proprietari, informaţii de la terţi, etc.).

Pct. 8 – Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 25 lei şi 2500 lei, in conformitate cu dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Pct. 9 – Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexă – parte integrantă a prezentului regulament, constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată.

Pct. 10   – Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:

Pentru persoanele fizice cuantumul taxei – 10 lei/luna/persoană.

Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, conform anexei la regulament, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei.

In cazul in care proprietarii persoane fizice detin imobile rezidențiale/nerezidențiale ce sunt inchiriate care alte persoane fizice sau juridice în scopul desfășurării unor activități obligația de a depune declarația de impunere însoțită de o copie după contractul de inchiriere, comodat, sau orice alt act de dare în folosință etc. în vederea stabilirii creanțelor fiscale aparține atât proprietarului cât și chiriașului.

În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de salubrizare revine moştenitorului de drept al acestuia.

În situaţia în care contribuabilul – persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune o declaraţie pentru fiecare imobil.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate, în comodat, sau orice alt act de dare în folosintă   altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor juridice care sunt închiriate, în comodat, sau orice alt act de dare în folosintă către persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.

În situaţia imobilelor cu destinaţia de locuintă aparţinând statului sau unităţii administrativ teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice, obligaţia de depunere a declaraţiei şi de plată a taxei revine chiriaşului.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale            – 8 lei/persoană/lună

Pentru persoanele juridice  – 12 lei/salariat/lună (indiferent de tipul de contract)

Instituţiile publice – 12 lei/salariat/luna            (indiferent de tipul de contract)

Pct. 11    Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane fizice şi juridice:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate  şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Pct. 12  – Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale, astfel:

 • 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
 • 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pct. 13  Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situaţiile în care  vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agentii) că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe raza municipiului Bacău. Pentru persoanele fizice se va recalcula taxa datorată în situaţiile în care vor proba cu documente jusificative (adeverinţe de la asociaţiile de proprietari/locatari, etc) numărul de persoane. Pe baza declaraţiei pe proprie raspundere recalcului taxei se va face începând cu data depunerii declaratiei.

Pct. 14   – Persoanele fizice şi juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipaţie pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificaţie de  10 %.

Pct. 15  – Veniturile realizate din taxa de salubrizare şi cheltuielile ocazionate de funcţionarea serviciului creat sunt redate în anexele nr. 2 şi 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare face parte din Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri, şi are ca atribuţii principale:

 • urmăreşte zilnic execuţia lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate;
 • verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor şi containerelor care sunt în administrarea asociaţiilor de proprietari (locatari), şi ia măsuri pentru a menţine în permanenţă o curăţenie exemplară;
 • urmăreşte respectarea de către toate unităţile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de protecţie a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului şi a apelor, propunînd măsuri corespunzătoare;
 • răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor şi pieţelor, coşurilor pentru colectarea hîrtiilor, precum şi de alte dotări publice;
 • aplică prevederile legale referitoare la menţinerea în condiţii corespunzătoare a arterelor de circulaţie de către unităţile de construcţii şi transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces şi locurile de depozitare a pămîntului şi moluzului, rezultate din săpături;
 • organizează periodic controale împreună cu organele de poliţie pentru a constata starea de salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale;
 • verifică situaţiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare;
 • asigură menţinerea şi desfundarea racordurilor de canalizare precum şi a gurilor de scurgere;
 • asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere;
 • efectuează zilnic măturatul manual şi mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor şi aleelor dintre blocuri;
 • asigură curăţarea, spălarea şi igienizarea ghenelor de gunoi;
 • întreţine zilnic curăţenia în zonele aglomerate şi pe arterele principale;
 • depozitează zilnic resturile menajere şi nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, efectuînd şi neutralizarea acestora;
 • efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău şi transportul acestora la sediul de tratare şi îngrijire;
 • efectuează cazarea cîinilor comunitari în spaţii special amenajate;
 • procură şi prepară hrana necesară cîinilor comunitari;
 • asigură dezinfectarea şi curăţenia zilnică a padocurilor;
 • efectuează tratarea, castrarea şi vaccinarea cîinilor comunitari;
 • redă comunităţii exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;
 • asigură protecţia spaţiilor verzi prin confecţionarea şi montarea de împrejmuiri;
 • asigură protecţia parcurilor prin procurarea substanţelor necesare aplicării tratamentelor;
 • asigură montarea şi întreţinerea băncilor din parcuri, zone de agrement şi stradal.

 

 

Anexă la Regulament

 

 

 

JUDEŢUL ___________________

CONTRIBUABIL______________

SEDIU_______________________

TELEFON____________________

NR. REG. COM. _______________

BANCA/CONT________________

COD FISCAL__________________

VERIFICAT DE ________________

(organ de specialitate)_____________

Nr./Data înregistrării______________

 

Semnătura

 

Ştampila

 

 

 

ADRESĂ LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

JUDEŢ ______________________

LOCALITATEA ______________

STRADA ____________________

 1. ________

 

DECLARAŢIE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru

persoane fizice/juridice

conform H.C.L. nr……. din …………….l

 

 

 

Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod numeric personal ______________________ eliberat de Poliţia _____________ la data __________

Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ ap. ___ telefon /fax/e-mail________________

 

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ persoane.

 

Persoane fizice

 

Nr. crt.Adresa clădiriiNr.total de persoanePersoane scutite
    
    
    
    
    
    
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane juridice

 

Nr. crt.Perioada (luna) pentru care se declară nr. de salariaţiNr. salariaţiCuantum

lei/lună/salariat

Suma datorată
     
     
     
     
     
     

 

OBLIGAŢII CONTRIBUABIL :

 1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată, în scris, la organul fiscal local respectiv Direcția Economică – impozite și taxe locale, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.
 2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel :

–  31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

– 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

 • Plata se va face prin :
 • plată directă la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ;
 • plată prin virament în contul: RO89TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău;
 • încasare electronică – ghisul.ro.
 1. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 2. Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 25 lei şi 2500 lei.

 

 1. Declaraţia de impunere constituie înştiinţare de plată conform Legii. nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Numele şi prenumele declarantului

___________________________

Semnătura

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Anexa nr. 2  la HCL   nr. ……. din ……….. 2019

 

 

VENITURI

 

Indicatori şi calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 – 31.12.2020

la taxa de salubrizare

 

 

 

agenţi economici  şi instituţii publice

nr.salariaţi  41.890 x 12 lei/pers/lună x 12 luni = 6.032.160 lei/an

 

persoane fizice, P.F.A., I.I., I.F., C.M.I., etc.

 

105.014 x 10 lei/persoană/lună x 12 luni = 12.601.680 lei/an

 

subvenție buget local = 10.320.711 lei

 

 

 

TOTAL AN  = 28.954.551 lei

                                                                         

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

Întocmit,

Director executiv adjunct

Tiberiu Ciobanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Anexa nr. 3  la HCL   nr. ……. din ……….. 2019

 

 

 

 

SITUATIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA

DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2020

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI                                                                            28.954.551 lei

Din care:

 1. Colectare şi transport deseuri reziduale, biodegradabile, verzi

din parcuri si gradini , voluminoase si periculoase din deseurile

menajere, reciclabile                                                               21.224.731 lei/an

 1. Depozitare deseuri reziduale, biodegradabile, verzi

din parcuri si gradini , voluminoase si periculoase din deseurile

menajere, reciclabile                                                                5.770.520 lei/an

 1. Contribuţie la fondul de mediu    1.000.000 lei/an
 2. Dezinsectie terestra, deratizare                                       400.000 lei/an
 3. Dezinsectie prin tratament avio 559.300 lei/an

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

DIRECTOR EXECUTIV

Marcelin Șolot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. 12759/ 04.12.2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

 

             Taxa de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi nemenajere, pentru întreţinerea şi crearea de zone de agrement şi spaţii verzi, precum şi pentru curaţenia pe drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

Persoanele fizice care deţin locuinţe pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Bacău şi persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare.

Întreprinderile individuale şi persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în funcţie de numărul de persoane angajate (indiferent de tipul de contract).

Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât şi pentru persoanele juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare este 31.03.2020.

În cazul persoanelor juridice calculul taxei de salubrizare se face pentru persoanele angajate care desfăşoară activitate minim 10 zile/lună, indiferent de numărul de ore lucrate.

În anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Bacău a adoptat HCL nr. 422 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și HCL nr. 426 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Prin Documentul de pozitie semnat intre toate unitatile administrativ teritoriale care au participat la implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, s-a convenit asupra următoarelor elemente tehnice, economice si organizatorice:

–           Planul de investitii pe termen lung  si obligatiile de cofinantare a Proiectului;

–           mecanismul avut in vedere pentru operarea serviciilor si exploatarea infrastructurii: delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, cu descrierea in detaliu a categoriilor de contracte, a tipurilor de activitati a caror gestiune este delegata prin fiecare categorie de contract, numarul contractelor de delegare si stabilirea ariilor de acoperire, care sunt entitatile implicate in atribuirea acestor contracte si in general toate detaliile necesare privind mecanismul contractual;

–           sistemul de taxe si/ sau tarife aplicabil pentru furnizarea serviciului de salubrizare inclusiv mecanismul de plata a acestora;

–           rolul si competentele ADIS, rolul Consiliului Judetean si al Consiliilor Locale in  implementarea Proiectului.

De asemenea se mai prevede faptul că nivelul taxei de salubrizare se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare, a tarifelor rezultate in urma derularii procedurii de atribuire a contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare şi a prevederilor legale aplicabile. Pentru finanțarea serviciilor de salubrizare, utilizatorii casnici au obligația de a plăti taxa de salubrizare ce trebuie stabilită în acord cu planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”. Acest plan a fost aprobat prin HCL nr. 426/ 2010, Municipiul Bacău luându-și angajamentul de respectare a evoluției taxelor și tarifelor așa cum prevede hotărârea amintită anterior.

Pe lângă planul de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sus-menționat, asumat să fie implementat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău începând cu 2010, facem precizarea că începând cu 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare noi prevederi în ceea ce privește gestionarea activităților de salubrizare, în contextul obligațiilor impuse prin OUG nr. 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011, privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, fiind obligați să respectăm prevederile privitoare la colectarea separată a deșeurilor municipale.

Autoritățile administrației publice locale mai au obligația de a asigura spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi de a dezvolta în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă.

De asemenea, prin OUG nr. 74/ 2018 este stabilit faptul că autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa includa, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, in tarifele/ taxele pentru gestionarea deseurilor, contributia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Datorită faptului că Municipiul Bacău și-a asumat angajamente certe ce derivă din hotărâri anterioare aprobate de către Consiliul Local Bacău încă de la nivelul lui 2010 și deoarece costurile aferente activităților componente ale serviciului, de la colectarea deșeurilor până la inclusiv eliminarea acestora la depozit, pe întregul flux al deșeurilor, nu mai pot fi acoperite din cuantumul actualei taxe de salubrizare, este imperativă aprobarea unei valori actualizate a taxei de salubrizare, în acord cu planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor.

Cred că serviciile de salubrizare pot fi cu mult îmbunătățite, deși s-au făcut o serie de pași în acest sens, consider că orașul nostru trebuie să beneficieze de salubritate de foarte bună calitate, care să justifice pe deplin această conformare cu planul tarifar stabilit de Consiliul Local în anul 2010.

Față de cele prezentată, vă rog să decideți.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. 12760/ 04.12.2019

 

 

CĂTRE

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA SALUBRIZARE AGREMENT PARCURI

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă transmitem anexat prezentei proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 06.12.2019 să le depuneți la Secretarul General al Municipiului Bacău.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL

            COSMIN NECULA                                                       AL MUNICIPIULUI BACĂU

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU

DIRECŢIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

DIRECȚIA SALUBRIZARE AGREMENT PARCURI

Nr. 12760/ 2/ 04.12.2019

 

 

 

 

RAPORT

 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

 

 

          Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice și persoanele juridice care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a acestor servicii.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, modificată și completată, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată și completată, precum şi ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, motiv pentru care îl avizăm favorabil.

 

DIRECTOR ADJUNCT                                              DIRECTOR EXECUTIV

     TIBERIU CIOBANU                                           ȘOLOT MARCELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

 1. 12760/ 1/ 04.12.2019

 

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

– Prevederilor art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, modificată și completată, care precizează:

Art. 6 (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:

 1. k) stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

– Prevederilor art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată și completată, care precizează:

Art. 30 (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, care precizează:

Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

 1. a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
 2. b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
 3. c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
 4. d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

– Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:

 1. a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 1. a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
 2. b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean

– Prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,care precizează:

Art. 87 In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 1. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

(4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 1. c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii

– și poate fi supus spre dezbatere

 

 

DIRECTOR EXECUTUV

CIPRIAN FANTAZA

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU                          Se aprobă       

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                            Primar

Nr. 12756/ 04.12.2019                                         Cosmin Necula

                                                              

 

 

STUDIU DE IMPACT

 

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul BACĂU pentru anul 2020

 

 
Secţiunea 1

Motivul emiterii actului normativ

 

Potrivit art.129 pct. 4 lit. c din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor.

Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea funcționării serviciului public de salubrizare, stabilirii, controlului şi colectării taxei pentru anul 2020 la nivelul Municipiului Bacău.

        

Secţiunea a 2- a

Impactul economico – social al proiectului de act normativ

 

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală.

Conform Documentului de Poziție privind modul de implementare a Proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”  se institue taxa de salubrizare pentru asigurarea finanțării serviciiilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare datorată de către utilizatorii casnici și non-casnici, obligație prevazută de Legea 101/2006

 

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului local

 

Avându-se în vedere că executivul propune stabilirea taxei de salubrizare datorate de persoanele fizice la 10lei/persoană/lună şi la persoane juridice la 12 lei/salariat/lună pentru anul 2020 veniturile estimate pentru anul 2020 vor fi în sumă totală de 28.954.511 lei din care 18.633.840 lei din încasări de la persoanele fizice și juridice ce se află în evidența fiscală la care se vor adăuga 10.320.711 lei subvenție de la bugetul local.

 

Secţiunea a 4-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

 

Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării serviciilor publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în vigoare.

 

 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului

            

Nu este cazul.

 

Secţiunea a 6-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, respectiv:

–    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; publicare anunţ – mass-media locală;

 

Secţiunea a 7-a

Măsuri de implementare

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, direcțiilor, serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.

 

 

 

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, în Municipiul Bacău.

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

 

Director executiv adj,

Tiberiu Ciobanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA ECONOMICĂ

Nr. 12756/ 04.12.2019

 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE

 

la  proiectul de hotărâre privind taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacǎu

 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie:

– prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;

– prevederile  art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

– prevederile art.87, art.129 pct.4 lit.c din OUG NR. 57/2019  privind Codul administrativ;

– prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare ;

– prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ ;

– precederile Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor ;

– prevederile HCL nr. 422/2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ;

– prevederile HCL nr.426/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,

– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. Conform Documentului de Poziție privind modul de implementare a Proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”  se institue taxa de salubrizare pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare datorată de către utilizatorii casnici și non-casnici, obligație prevazută de Legea 101/2006. Tariful pentru anul 2020 este de 10 lei/persoană fizică/lună și de 12 lei/salariat/lună pentru persoanele juridice.

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, taxele speciale, respectiv taxa de salubrizare, amenzile şi penalităţile aferente taxei de salubrizare.

Competenta  aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului local, în temeiul prevederilor art.129 pct.4 lit.c din OUG NR. 57/2019  privind Codul administrativ.

 

 

 

Director adjunct,

Tiberiu Ciobanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 286891/ 28.11.2019

 

Se aprobă,

PRIMAR,

Cosmin Necula

 

 

 

R E F E R A T

 

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

 

 

Subsemnatul Tiberiu Ciobanu – director adjunct al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, având în vedere:

– prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;

– prevederile  art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

– prevederile art.87, art.129 pct.4 lit.c din OUG NR. 57/2019  privind Codul administrativ;

– prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare ;

– prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ ;

– precederile Legii nr 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor ;

– prevederile HCL nr.422/2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ;

– prevederile HCL nr.426/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ,

Propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău conform anexei.

 

 

 

 

Director adjunct,

Tiberiu Ciobanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here