Anunt de interes public : Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.

          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 16.12.2019.

          Vă anunţăm că în data de 17.12.2019, ora 11.00 va avea loc o dezbatere publică a proiectului de hotărâre menționat anterior în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău.

          Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003.

            Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 12898 din 09.12.2019.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 12650/ 03.12.2019

                                                                                            PROIECT AVIZAT

                                                                                                   SECRETARUL GENERAL AL

                                                                                            MUNICIPIULUI BACĂU

                                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

 

Consiliul Local al Municipiului Bacǎu,

Având în vedere:

– Nota Internă a Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local nr. 10464 din 09.10.2019 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal pentru anul 2020;

– Referatul Direcției Piețelor nr. 71580/ 10464/ 21.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri nr. 11082/ 24.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr. 227735/ 17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Direcției Economice – Impozite și Taxe locale nr. 286955/ 07.11.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 10464/ 22.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Serviciului Drumuri Reţele şi Iluminat nr. 10464/ 22.10.2019 privind propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 10464/ 17.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr. 11000/ 23.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului nr. 78393/ 17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 10464/ 17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul nr. 10464/ 21.10.2019 al Directiei Juridice şi Administraţie Publică Locală – Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Compartimentului Aprovizionare și IT nr. 10464/ 03.12.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul nr. 10464/ 18.10.2019 al Direcției Juridice și Administrație Locală – Compartiment Informare Cetățeni cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 10841/ 21.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

– Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 93963/ 4650/ 14.11.2019 prin care se propune indexarea taxelor anuale de concesionare, închiriere teren, cu indicele de inflație;

– Nota de fundamentare nr. 12649/ 03.12.2019 și studiul de impact nr. 12648/ 03.12.2019;

– Expunerea de motive nr. 12651/ 03.12.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

– Raportul  compartimentelor de specialitate;

– Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, republicată, modificată și completată ;

– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

– Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1.  –  Se aprobă pentru anul 2020 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată, astfel:

(1) Direcția Piețelor, conform Anexei  nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

(2) Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

(3) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

(4) Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(5) Teatrul Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(6) Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare;

(7) Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(8) Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(9) Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(10) Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei  nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare;

(11) Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestari servicii catre populatie, conform Anexei nr. 11, parte integranta din prezenta hotarare;

(12) Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri și Compartiment Informare Cetățeni, conform Anexei nr. 12, parte integranta din prezenta hotarare;

(13) Compartiment Aprovizionare și IT, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(14) Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele fizice și juridice.

Art. 3. – Prezenta hotǎrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Art. 4. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri.

Art. 5. – Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

ART. 6. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

Anexa nr. 1 la HCL  nr. ……. din …………2019

 

DIRECTIA PIETELOR

PIAȚA CENTRALĂ

 1. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantităţi mai mici de 10Kg, 10 buc                                                                           3 lei/mp/zi         Cantităţi mai mari de 10Kg, 10 buc                                                             13 lei/mp/zi

Persoane juridice                                                                               14 lei/mp/zi

 1. Pentru alte produse alimentare şi nealimentare:
 • Flori 14 lei/mp/zi
 • Miere de albine și produse derivate, plante medicinale 14 lei/mp/zi
 • Obiecte de ceramică, uz casnic,

căciuli din blană și articole din blană                                            15 lei/mp/zi

 • Activităţi ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 şi 8 Martie ect.                                               15 lei/mp/zi

 • Ciuperci și fructe din flora spontană 15 lei/mp/zi
 1. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:

Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată                                17 lei/mp/zi

 1. Comercializarea mielor 9 lei/buc/zi
 2. Comercializarea brazilor 250 lei/10 mp/zi
 3. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat: 3 lei/mp/zi

 

PIAŢA SUD

 1. Pentru vânzarea de legume-frucute, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantităţi mai mici de 10Kg, 10 buc                                                                           3 lei/mp/zi         Cantităţi mai mari de 10Kg, 10 buc                                                             12 lei/mp/zi

Persoane juridice                                                                               14 lei/mp/zi

 1. Pentru alte produse alimentare şi nealimentare:
 • Flori 11 lei/mp/zi
 • Miere de albine și produse derivate, plante medicinale 11 lei/mp/zi
 • Obiecte de ceramică, uz casnic

căciuli din blană și articole din blană                                            13 lei/mp/zi

 • Activităţi ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 şi 8 Martie ect.                                               14 lei/mp/zi

 • Ciuperci și fructe din flora spontană 14 lei/mp/zi
 1. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:

Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată                                14 lei/mp/zi

 1. Comercializarea mielor 8 lei/buc/zi
 2. Comercializarea brazilor 250 lei/10 mp/zi
 3. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat : 3 lei/mp/zi

 

BAZAR

 1. Comercializarea produselor industriale (uşi, canapele, ferestre,

covoare, cauciucuri, biciclete):                                                   3 lei/mp/zi

 1. Comercializarea de diverse obiecte folosite: 3 lei/mp/zi
 2. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat: 3 lei/mp/zi
 3. Taxă amplasare automat cafea 3 lei/mp/zi

 

 

PIAŢA DE GROS

 1. Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross: 64 lei/zi
 2. Taxa amplasare Automat cafea 3 lei/mp/zi
 3. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:

3 lei/mp/zi

 1. Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:
 • Camion: 7 lei
 • Camion cu remorcă 11 lei
 • Autoturism 3 lei
 • Autoturism cu remorcă 5 lei

 

TÂRG AUTO – OBOR ŞERBĂNEŞTI

 

 1. Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare: 16 lei/zi
 2. Taxă pierdere/deteriorare/neprezentare tichet 100 lei
 3. Taxă staționare 0,25 lei/oră după primele 12 ore
 4. Taxă rezervare loc parcare 20 lei/loc/lună
 5. Comercializare obiecte folosite: 3 lei/mp/zi
 6. Comercializare material lemnos: 11 lei/mc
 7. Comercializare uşi, ferestre, căzi etc: 5 lei/mp/zi
 8. Comercializare canapele, birouri, fotolii etc; 5 lei/mp/zi
 9. Comercializare cauciucuri: 5 lei/mp/zi
 10. Comercializare produse noi : 5 lei/mp/zi
 11. Comercializare cereale din autovehicul:                                                 16 lei/zi
 12. Comercializare produse industriale sau agroalimentare din/lângă

sau pe maşină sau remorca expusă la vânzare:                                          20 lei/zi

 

 

 

ALTE TAXE

Închiriere cântar electronic:                                                                                      5 lei/zi

Etichete preţ produs                                                                                                  1 leu/4 buc

Taxă rezervare masă producători agricoli                                                 100 lei/lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe de închiriere ce se percep în anul 2020 pentru spațiile, amplasamentele și terenurile administrate de Direcția Piețelor:

Nr.crt.          Destinația                                             propus 2020

 1. Taxa spații ( A1- A6):

sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), produse agroalimentare, flori –        Piața Centrală  Terasa superioară – 33 lei/mp/lună

 1. Taxa spații ( B1-B9, C1-C5) :

produse alimentare, produse lactate, pește, produse din carne, produse de panificație

–  Piața Centrală – hală – 33 lei/mp/lună

 1. Taxă spaţii cu destinaţie depozit pentru produse agroalimentare Piața de Gros
 • Depozit de 35 mp 15 lei/mp/lună
 • Depozit de 70 mp 14 lei/mp/lună
 • Depozit de 107 mp 13 lei/mp/lună
 1. Taxă amplasament flori și ornamente florale

–    Piața Centrală Terasa superioară 91lei/mp/lună

 1. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie VeterinarĂ – Piața Centrală Terasa superioară 78 lei/mp/lună
 2. Taxă amplasament Fast food Piața Centrală platforma acoperită

112 lei/mp/lună

 1. Taxă amplasament Alimentație publică Piața Centrală platforma acoperită

48 lei/mp/lună

8 .Taxă amplasament dozator lapte

–   hala Piața Centrală                                   22 lei/mp/lună

–  hala Piața Sud                                           17 lei/mp/lună

 1. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări auto activități de xerox, contracte vânzare cumpărare auto și emitere polițe RCA.

–  Obor                                                       – 20 lei/mp/lună

 1. Taxă teren pentru comercializare produse industriale

– Obor                                                         – 20 lei/mp/lună

– Bazar Milcov                                             – 39 lei/mp/lună

 1. Taxă teren amplasare Automat cafea – 3 lei/mp/zi

12 .Taxă teren alimentație publică                    – Obor                    – 20 lei/mp/lună

– Bazar Milcov                                                                            – 39 lei/mp/lună

– Piața de Gros                                                                            – 30 lei/mp/lună

 1. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp, situată pe Terasa Superioară a Pieței Centrale pentru comercializare flori

– Piața Centrală                                                                  – 14 lei/mp/zi

 

ALTE TAXE

 1. Documentație de atribuire pentru participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri ce aparțin de Direcția Piețelor, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău                                                                 55 lei
 2. Taxă participare licitație 110 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

DUMBRAVĂ CRISTINEL

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

Anexa nr. 2 la HCL  nr. ……. din ………….2019

 

 

SECTIA BAZE SPORTIVE

Baza sportiva “ Lucretiu Avram”**

 

Nr. crtDENUMIREPropunere de taxa 2020
1Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive110 lei/ora
2Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei inchirieri a terenului de fotbal65 lei

 

Complex Sportiv  “Constantin Anghelache”**

 

Nr. crtDENUMIREPropunere de taxa 2020
1Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive130 lei/ora
2Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei inchirieri a terenului de fotbal85 lei
3Taxa acces baza sportiva – terenuri fotbal si cantonament (dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sala mese)530 lei//zi
4Taxa inchiriere teren artificial110 lei/zi
5Taxa inchiriere teren artificial cu nocturna160 lei/ora
6Taxa inchiriere sala sport (pentru asociatiile/fundatiile cu
activitate in domeniul sportului de performanta, taxa se reduce
cu 50%)
75 lei/ora

 

** pentru asociatii si/sau fundatii cu activitate in domeniul sportului pentru copii si juniori, participante in competitii oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, taxele pentru acces terenuri fotbal (teren iarba si teren artificial) si taxa acces cantonament, se reduc cu 75 %, doar pentru acele loturi de copii si juniori care folosesc baza sportiva.

 

STRAND LETEA

 

Nr. crtTaxa intrarePropunere de taxa 2020, inclusiv TVA (19%) 
1Copii 0-3 aniGratuit 
2Copii4 lei 
3Adulti7 lei 
4Inchiriere sezlong10 lei/buc/zi 
 SECTIA BAZIN DE INOT
 Nr.crtDenumirePropunere de taxa                        (Taxa include TVA)
 1Bilet intrare pentru practicarea inotului de agrement timp de 90 minute20
 – adulti
 2Bilet intrare pentru practicarea inotului de agrement timp de 90 minute — studenti, elevi si pensionari.14
 
 3Bilet intrare pentru practicarea inotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv sauna31
 
 4Abonament pentru practicarea inotului de agrement, astfel:130
 
 – 10 sedinte a 90 minute / sedinta
 5Abonament pentru practicarea inotului de agrement + sauna:220
 
 -10 sedinte a 90 minute / sedinta, inclusiv sauna
 6Abonament pentru initiere inot, ciclu de 10 sedinte a 60 minute/sedinta :110
 
 7Taxa culoar al bazinului de inot timp de 60 minute, pentru: 
 
 activitati de antrenament, pregatire, recuperare sportivă și alte activitati pentru institutii, organizatii si alte organisme de drept public (maxim 12 persoane/ culoar) –65
 
 
 activitati sportive specifice (selectie/initiere înot) ale asociațiilor si cluburilor sportive de drept privat (maxim 12 persoane/culoar)190
 
 activitati instructiv-educative pentru institutii de invatamant de stat (maxim 12 persoane/culoar)65
 
 activitati de sport de performanta ale asociatiilor si cluburilor sportive de drept privat (maxim 12 persoane/culoar)35
 
 
 8Taxa bazin de sarituri timp de 60 minute, pentru: 
 
 
 activitati instructiv-educative, de antrenament si pregatire pentru institutii, organizatii si alte organisme de drept public (grup de max 30 persoane),65
 
 
 activități sportive specifice (selecție/inițiere inot) ale asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat190
 
 activitati de sport de performanță ale asociatiilor si cluburilor sportive de drept privat (grup de max 30 persoane)130
 
 9Taxa inchiriere bazin competitii/evenimente sportive /zi — altele decat cele din calendarul competitional al FRNPM6500
 
 10Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min)2200
 
 11Taxa spatiu destinat  desfasurarii activitatilor antrenamentelor sportive si de recuperare, depozitare aparate si echipamente sportive  mp/luna35
 
 12Taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna)4
 13Taxa  spatii  pentru  antrenamente/activitati  si  recuperare  sportiva (mp/luna)5
 
 14Taxa inchiriere spatiu pe perioada desfasurarii competitiilor oficiale gazduite de Bazinul de Inot (lei/mp/zi)15
 
 15Taxa garanție – brătară magnetică/cartela magnetica de acces25
 * pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru insotitorul acestuia, accesul este gratuit in baza documentelor doveditoare.

*  pentru cluburile sportive de drept public din orașul Bacău, accesul grupelor de performanță cu specializarea inot și sărituri in apă este gratuit pentru acei sportivi care sunt legitimați conform normelor federației de specialitate

*  pentru asociatii/organizatii ale pensionarilor din Municipiul Bacau, accesul este gratuit in baza regulamentului de ordine interioara al bazinului

*   prin sportiv de performanță se ințelege sportivul legitimat de către FRNPM, cu legitimație in termenul de valabilitate

 

TAXA PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR DIN INCINTA UNITATILOR SCOLARE PE ANUL 2020

 

 • taxa inchiriere camera de camin pentru alte persoane decat elevi, studenti sau

cadre didactice                                                                                                      6 lei/zi

 • taxa inchiriere sala de clasa    18 lei/ora
 • taxa inchiriere sala de sport    39 lei/ora
 • taxa inchiriere teren de sport                 27 lei/ora
 • taxa inchiriere cantina                 53 lei/ora
 • taxa inchiriere sala de clasa “scoala dupa scoala”     6  lei/ora
 • alte spatii si dependinte pentru activitati scolare (magazii, ateliere, etc)                10 lei/mp/luna

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ȘOLOT MARCELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                   Anexa nr. 3 la HCL  nr. ……. din ……….2019

 

 

 

 

DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU

 

 

– taxă furnizări date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor = 23 lei / persoană;

– contravaloarea cărţii de identitate                               = 7 lei;

–  contravaloarea cărţii de identitate provizorie             = 1 leu.

– oficierea căsătoriei la sediul Stării Civile vinerea după ora 14.00, sâmbăta și duminica                                                                                           = 107 lei

– oficierea căsătoriei la biserică                                           = 530 lei

– oficierea căsătoriei în altă locație                                      = 1062 lei

– desfacerea căsătoriei pe cale administrativă                      = 530 lei.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

PRISECARU ION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                                                                                                          Anexa nr. 4 la HCL  nr. ……. din ……..2019

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 

 

 • Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală 5 lei/pagină
 • Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol 5 lei/rol.

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii, sau cu care există încheiate protocoale privind schimbul de informații in baza art.11, alin. (3) și alin (6) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

TIBERIU CIOBANU

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                  Anexa nr. 5 la HCL  nr. ……. din ……….2019

 

 

 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA

 

 

 

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA             – 480 Ron/ora, dar nu mai putin de 2 ore*

*ONG-urile care desfășoară activități culturale (spectacole de teatru și alte activități asemănătoare) plătesc 110 lei/ oră

 

SALA PETRU VALTER                                            – 220 Ron/ora

 

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL:

– preşcolari, elevi studenţi                                        – 9 lei

– însoţitori preşcolari                                                – 14 lei

– adulţi sala Teatru                                                    – 33 lei

– adulţi loje                                                                – 38 lei

– pensionari                                                               – 16 lei

– adulți sala Petru Valter                                           – 21 lei

 

* Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate.

**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate.

***Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca pentru elevi, studenţi.

****Asociațiile persoanelor cu dizabilități reprezentative, în limita posibilităților și a calendarului Teatrului Municipal Bacovia, pot, o singură dată pe an, accesa acest imobil pentru desfășurarea unor activități, cu plata sumei de 110 lei.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

MANAGER

ELIZA NOEMI JUDEU

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                 Anexa nr. 6 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ŞI ILUMINAT

 

 

                                                                                                                      Taxa propusă 2019

I.Taxa utilizare temporara a stalpilor                                                          9.20 lei/circuit/st/luna

 de iluminat public ca suport  pentru retele de telecomunicatii,conf. HCL 356/2011

 1. Taxa pentru eliberarea autorizatie de executie

 (spargere)la lucrari subterane pe domeniul public

si privat al municipiului Bacau executate

 la retelele edilitare,conf.HCL nr.4/2013                                                    37,70 lei

III Taxa de ocupare temporara a domeniului public

si privat al mun.Bacau pt.lucrari la retelele tehnico-          

edilitare,conf.HCL nr.253/2012 :

– pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime

de pana la 100 ml                                                                                          2,6 lei/mp/zi

-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime intre

101 ml si 500 ml                                                                                           1,3 leu/mp/zi

-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime

de peste 501 ml                                                                                             0,7 lei/mp/zi

IV.Taxa adeverinta postala – atribuire numar,

conf.HCL nr.4/2013                                                                                      30 lei

V.Pret drept de servitute, conform HCL 376/ 2017

-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 20mm- Ø 40mm                               1,3 lei/ml/an/monotub                  

montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 41mm- Ø 63mm                               1,7 lei/ml/an/monotub                 

montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 64mm- Ø 125mm                             2,7 lei/ml/an/monotub                   

montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

-pt.monotub cu max Ø 40mm montat in canalizatia

Primariei Bacau                                                                                  2,8 lei/ml/an/monotub sau cablu     

-pt.camin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

sau a Primariei Bacau                                                                                  4 lei/camin/an 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MATEUȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                 Anexa nr. 7 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI REGISTRUL AGRICOL

 

 

Nr. crt.Taxavaloare  propusă pentru anul 2019

(lei)

pentru eliberarea de copii conform cu originalul

sau copii simple după documentele aflate în cadrul serviciului (lei / pag)

5,3
pentru eliberarea de  adeverinţe referitoare la partida deschisă în  Registrul Agricol ( lei/ adeverinţă)5,3

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

ȘEF SERVICIU

RODICA – FLORENTINA TAMBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 8 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

 

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE LOCALA

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE

ECONOMICA SI TRANSPORT

 

 

 

 1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău

 

Numar

curent

Denumire taxăPropunere

valoare taxa 2019

1Taxă de teren pentru comercializare carte, presă  2 lei/mp/zi
2Taxă teren pentru activitati ocazionale (martisoare, flori, felicitari si altele similare) – cu excepția unităților de învățământ și ONG-urilor 22  lei/mp/zi
3Taxă teren desfăşurare activităţi artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracţii, festivaluri)– Până la 10 mp – 3,2 lei/mp/zi

– Între 11 – 50mp – 2,1 lei/mp/zi

– Între 51 – 100mp – 1 leu/mp/zi

– Peste 101 mp – 0,8 lei/mp/zi

4Taxă teren pentru comerţ ambulant și alimentație publică în cadrul activităţilor ocazionale (festivaluri ş.a.)–  Până  la 10 mp-18 lei/mp/zi

– Între 11 mp – 50 mp – 14 lei/mp/zi

– Între 51 mp – 200 mp – 11 lei/mp/zi

– Peste 200 mp – 7, 5 lei/mp/zi

5Taxă caravană publicitară fara sonorizare107 lei/zi/vehicul

 

6Taxa amplasare mijloace publicitare mobile de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model autorizat de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău și aflate în fața spațiilor comerciale ce se află în deținerea solicitantului 159 lei/ lună

 

7Taxa postere/afise publicitare de mici dimensiuni (max.1m.p.) pentru circ, concerte, festivaluri, etc.Intre 1-15 zile

6,5 lei/poster,afiş

Intre 15-30 zile

13,5 lei/poster,afiş

8Taxă teren pentru comerţ sezonier

– legume fructe in fata magazinului propriu

– aparate înghețată , vitrine frigorifice, dozatoare de cafea și alte aparate autorizate de alimentație publică, vehicule nemotorizate și altele cu avizul autorității locale

 

–        3 lei/ mp/ zi

 

–        7 lei/mp/zi

10Taxă distribuire material promoţional volant  11 lei/pers./zi
11Taxă pentru amenajări de activităţi sezoniere (terase)14 lei/mp/luna
12Taxă ocupare teren extrasezon (terase)    7,5 lei/mp/luna
13Taxă teren amplasare pavilion (prezentare produse, promovare activități, etc)5,2 lei/mp/zi
14Taxă ocupare teren construcții provizorii în extrasezon16 lei/ mp/ lună
15Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PF26 lei/ mp/ lună
16Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PJ35 lei/ mp/ lună
17Taxă ocupare teren cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, amplasate în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale314 lei/ locație/ lună sau fracție de lună

 

 1. Alte taxe

1.Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate- valabilitate maxim un an-(lei)

128

 1. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei):

128

3.Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei):

128

4.Taxă eliberare duplicat(completare) autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, autorizatie de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata):

64

5.Taxă eliberare autorizaţie de transport (lei):

308

6.Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de transport valabila 5 ani (lei):

123

7.Taxă verificare anuală autorizaţie de transport(lei):

63

8.Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul de 5 ani (lei)

107

9.Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de transport(lei):

38

10.Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei):

319

11.Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat taxi(lei):

64

12.Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi taxi(lei/luna/autoturism):

38

13.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul):

91

14.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru autobuze (lei/statie/autovehicul):

186

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

COORDONATOR COMPARTIMENT

SENTEȘ GABRIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                               Anexa nr. 9 la HCL  nr. ……. din ………..2019

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI                                 

Nr.crt.                              Destinaţia spaţiului                                               Propus 2020

 1. Taxă spații/terenuri pentru amanet, schimb valutar -zonă centrală        =38lei/mp/lună

-alte zone               =27lei/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi comerciale -zonă centrală        =38lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =27lei/mp/lună
 2. Taxă spaţii/terenuri sector alimentaţie publică -zonă centrală        =21lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =17lei/mp/lună
 3. Taxă spaţii/terenuri sector produse industriale -zonă centrală        =17lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =12lei/mp/lună
 4. Taxă spaţii/terenuri sector mixt(produse alimentare şi industriale)

-zonă centrală        =13lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =11lei/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri sector produse alimentare -zonă centrală        =15lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =11lei/mp/lună
 2. Taxă spaţii/terenuri prestări servicii şi librării -zonă centrală        =11lei/mp/lună                                                                                                                       -alte zone                   =7,5lei/mp/lună
 3. Taxă spaţii/terenuri depozitare mărfuri -zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună
 4. Taxă spaţii/terenuri pentru sedii societăţi comerciale -zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună
 5. Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi producţie -zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună
 6. Taxă spaţii/terenuri pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii

-zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri pentru servicii medicale (cabinete medicale)

-zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri pentru farmacii -zonă centrală        =5 lei/mp/lună                                                                                                                        -alte zone               =4 lei/mp/lună
 2. Taxă spaţii/terenuri pentru garaje -orice zonă             =3 lei/mp/lună
 3. Taxă spaţii/terenuri pentru grădiniţe, spitale, dispensare, sedii asociaţii şi organizaţii nonprofit, sedii instituţii bugetare, sedii asociaţii de proprietari/locatari, ori altele similare

-orice zonă              = 1leu/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc

-orice zonă           =1 leu/mp/lună

 1. Taxă spaţii/terenuri pentru desfacere presă -zonă centrală =3 lei/mp/lună                                                                                                                 -alte zone                =2 lei/mp/lună

18.Taxă teren desfășurare activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distractii, festivaluri)

–orice zonă            =2,5 lei/mp/lună

 1. Taxă ocupare domeniu public/privat terasă permanentă – orice zonă            =11,5 lei/mp/lună
 2. Taxa caiet sarcini licitatie = 53 lei
 3. Taxa participare licitaţie = 108 lei
 4. Taxă amplasare automat cafea – orice zonă = 3 lei/mp/zi

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 10 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

 

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE

Taxe referitoare la inchirierea terenurilor, stabilite in functie de destinatia de utilizare a terenurilor

 

 

Nr. crt.Destinația utilizarii terenuluiPropunere valoare

taxa 2020

lei mp/an

1Alimentație publică309
2Comerț154
3Prestări servicii85
4Producție53
5Desfacere presă53
6GarajePersoane fiziceAutorizate22
Neautorizate39
Persoane juridiceAutorizate33
Neautorizate65
7CopertineAutorizate12
Neautorizate22
8BalcoaneLocuință35
Altă destinație (activitate ec.)309
9Spații pentru depozitare, căi de acces, s.a.35
10Mijloace publicitare (panouri)108
11Teren agricolZona A12
Zona B8
Zona C4
Zona D4
12Teren curți construcții35

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 11 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE, PENTRU PRESTARI SERVICII CATRE POPULATIE

 

 

 

Nr. crt.Denumirea serviciului prestatPropunere valoare

taxa 2020

1Copie contract vânzare-cumpărare apartament8
2Copie contract de închiriere (teren, locuință, etc.)11
3Copie proces-verbal predare-primire6
4Copie schiță apartament15
5Adeverință achitare integrală apartament11
6Taxă contracte ce nu au fost ridicate în termen de 60 de zile de la întocmire13
7Copii diverse documente9
8Diverse adeverințe9
9Scoatere de sub ipotecă10
10Recalculare rate pentru achitarea integrală apartament14
11Adeverință cu diferența rate de achitat14
12Reactualizare contract închiriere apartament6
13Contract subînchiriere11
14Schimb locuințe15

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 12 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

COMPARTIMENT INFORMARE CETĂŢENI ŞI COMPARTIMENT INFORMAŢII PUBLICE ŞI ORGANIZARE ALEGERI

 

 

 

Nr.

Crt.

TAXAPROPUSĂ PENTRU ANUL 2019
1.Pentru  eliberarea de  copii după listele electorale, pe suport electronic ( lei/CD)108
2.Pentru consultarea documentelor din arhiva instituţiei, altele decât cele de stare civilă(lei / consultare)11
3.Pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile aflate în arhiva instituţiei (lei / pag.)5,20
4.Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate în arhiva instituţiei, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag.)0,2
5.Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag.), transmise prin e-mail (lei/ pag.)0
6.Pentru afişarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a documentelor cerute sau permise de legislaţia în vigoare, la solicitarea persoanelor fizice/ societăţilor comerciale/agenţilor economici, cu excepţia instituţiilor publice (lei/ zi/ anunţ)3,10

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

CIPRIAN FANTAZA

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 13 la HCL  nr. ……. din ………..2019

 

 

 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI IT

TEATRUL DE VARĂ ”RADU BELIGAN”

 

 

 

 

Balul Bobocilor                              – 1.500 lei

ONG-uri, Asociatii cu evenimente caritabile      –  2.125 lei

Traininguri, conferinte etc                       – 6.360 lei

Spectacole/ Concerte                                               – 12.000 lei

Pentru firmele/ asociatiile care aduc 5 spectacole/an

– 7.000 lei

 

Pentru inchirierea spatiilor CAEx

 

 1. Centrul de Afaceri si Expozitional (a doua cladire)
Sala Mare de Conferinte (360 locuri/ 357 mp)371 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

318 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Mica de Conferinte (110 locuri/200 mp)266 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

212 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (31-50 locuri/69.3 mp)117 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

95 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (21-30 locuri/42.1 mp)85 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (10-20 locuri/cca 31.85 mp)64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

43 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Hol( parter/etaj)191 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

159 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Bar(mobilier,spatiu aferent)(165.7 mp)212 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

180 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Terasa(473 mp)212 lei/ora inclusiv utilitati
Birouri (suprafete diferite)

 

20 lei/mp/luna+ utilitati, tarif licitatie

 

2.Incubatorul de Afaceri(prima cladire)

Tarif licitatie  birouri(suprafete diferite) – 18 lei/mp/luna+ utilitati

 

 1. Pavilion Expozitional (a treia cladire)

Tarif licitatie  (pret pornire) -11 lei/mp/luna + utilitati

          Tarif  inchiriere Pavilion – 4.236 lei/zi + utilitati

 

 1. Taxa prestari servicii catering ( folosirea mobilierului, curatenie) – 212 lei/eveniment

 

 1. Tarif închiriere spațiu pentru ATM-uri/Tonomate, etc (Incubatorul de Afaceri/ Centrul de Afaceri și Expozițional) – 314 lei mp/lună( utilități incluse) – tarif licitatie.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

 

 

 

BIROU APROVIZIONARE ȘI IT

FLORIN CIBOTARU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  

                                                                                Anexa nr. 14 la HCL  nr. ……. din ………….2019

 

 

 

POLIŢIA LOCALĂ BACĂU

PERMISE DE LIBERĂ TRECERE

 

Nr. crt.Interval orarTaxă propusă  2020ValoareObservații
1.7.00-9.00În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
2.9.00-16.003,7 lei/to/zi
3.16.00-18.00În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
4.18.00-22.003,7 lei/to/zi
5.22.00-7.002,1 lei/to/zi
6.Abonament lunar (30 zile) 63 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/ 2018
7.Abonament anual (365 zile) 573 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/ 2018

 

           

                                                           

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

 

 

            

 

DIRECTOR EXECUTIV

IFTENE LUCIAN – DUMITRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. 12651/ 03.12.2019

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

 

 

 

             Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, actualizată.

În afara impozitelor şi taxelor locale, la bugetul local se fac însă sursă de venit şi alte taxe locale.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ precizează la art. 87 alin. (3): ”In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.”

Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului Bacău, este necesară mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului Bacău.

Rezumând, vă putem informa că nivelul taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, a fost menținut la valoarea celor de anul anterior, dar a fost aplicat indicele de inflație stabilit de către Institutul Național de Statistică,  aceasta fiind o obligație legală.

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. 12652/ 03.12.2019

 

CĂTRE

DIRECȚIA PIEȚELOR

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA

SERVICIUL DRUMURI REŢELE ŞI ILUMINAT

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă transmitem anexat prezentei proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 06.12.2019 să le depuneți la Secretarul General al Municipiului Bacău.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL

            COSMIN NECULA                                                       AL MUNICIPIULUI BACĂU

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

Direcția Piețelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri

Nr. 12652/ 2/ 03.12.2019

 

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

                Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ și ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, îl avizăm favorabil.

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                                                 MANAGER

DUMBRAVĂ CRISTINEL                                                                   JUDEU ELIZA NOEMI

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                   

           BUZDUGAN CRISTINA                                                              CIPRIAN FANTAZA   

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV                                                                          ȘEF BIROU

             IFTENE LUCIAN                                                                         FLORIN CIBOTARU

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                               DIRECTOR EXECUTIV

      PRISECARU ION                                                                         CIOBANU TIBERIU

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MATEUȚĂ

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

 1. 12652/ 1/ 03.12.2019

 

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

– Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7, care precizează:

 1. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
 2. a) taxe asupra mijloacelor de transport;
 3. b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare;
 4. c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi.

– Prevederilor art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, republicată, modificată și completată, care precizează:

Art. 7 (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

 1. a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
 2. b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
 3. c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
 4. d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

– Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:

 1. a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 1. a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
 2. b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean

– Prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,care precizează:

Art. 87 In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 1. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

(4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 1. c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii

 

– și poate fi supus spre dezbatere

 

 

DIRECTOR EXECUTUV

CIPRIAN FANTAZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU

 1. 12649/ 03.12.2019

 

NOTĂ FUNDAMENTARE

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ și ale Legii 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.

Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului Bacău, este necesară mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului Bacău.

Competența  aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, în temeiul prevederilor art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV                                                                       MANAGER

         CRISTINEL DUMBRAVĂ                                                            JUDEU ELIZA NOEMI

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                   

           BUZDUGAN CRISTINA                                                               CIPRIAN FANTAZA   

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ȘOLOT MARCELIN

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                               DIRECTOR ADJUNCT

      PRISECARU ION                                                                         CIOBANU TIBERIU

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV                                                                 DIRECTOR EXECUTIV

    IFTENE LUCIAN                                                                            FLORIN MATEUȚĂ

 

MUNICIPIULUI BACAU                                     Se aprobă

  Nr. 12648 din 03.12.2019                                      Primar

                                                                           Cosmin Necula

                                                              

 

 

STUDIU DE IMPACT

 

 

Proiect de Hotărâre

privind  aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

 
Secţiunea 1

Motivul emiterii actului normativ

 

Potrivit  art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor.

Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea colectării surselor de venit pentru bugetul local, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Bacău, în vederea asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, pentru asigurarea serviciilor finanţate din bugetul local.

        

Secţiunea a 2- a

Impactul economico – social al proiectului de act normativ

 

Prin colectarea taxelor locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 277/ 2015 modificată și completată, se va putea asigura realizarea unor proiecte de investiţii, de interes pentru locuitorii municipiului Bacău, avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive.

 

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului local

 

Avându-se în vedere că executivul propune indexarea cu indicele de inflație a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015, valoarea totală estimată a se încasa, pentru anul 2020, va fi cu aproximativ 300.000 lei mai mare decât în anul 2019.

Secţiunea a 4-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

 

Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării serviciilor publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în vigoare.

 

 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului

            

Nu este cazul.

 

 

Secţiunea a 6-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, respectiv:

–    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Municipiului BACAU; publicare anunţ – mass-media locală; afișare la sediul propriu.

 

 

Secţiunea a 7-a

Măsuri de implementare

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis la: Direcția Piețelor, Direcția Administrare Baze Sportive, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.

 

 

 

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, modificată și completată.

 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV                                                                       MANAGER

         CRISTINEL DUMBRAVĂ                                                            JUDEU ELIZA NOEMI

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                    

           BUZDUGAN CRISTINA                                                               CIPRIAN FANTAZA   

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ȘOLOT MARCELIN

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                               DIRECTOR ADJUNCT

      PRISECARU ION                                                                         CIOBANU TIBERIU

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV                                                                 DIRECTOR EXECUTIV

    IFTENE LUCIAN                                                                            FLORIN MATEUȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here